Weppers woansdei 9-3

Weppers tiisdei 8-3
7 maart 2011
Weppers tongersdei 10-3
9 maart 2011

Algemiene ledengearkomst
Jûn om 20.00 oere kinne de leden fan SDS harren útsprekken oer it foarstel oangeande it kleanfûns. Allegear komme dus. At it goed is sil it in koarte gearkomst wêze.

Doelpuntenoersicht
It doelpuntenklassemint is wer bijwurke en de toppers bliuwe skoaren. Sjoch
hjir.

Minnertsgea
Kommende sneon moat SDS 1 tsjin Minnertsgea. Justerjûn hat dy Bildtske ploech ek spile. Tsjin BCV. De útslach wie 4-2 foar BCV. Kollum – Veenwouden is 0-1 wurden. (tank oan twitter)

Jeugd

Noch in foto fan sneon, wêr’t SDS it dreech hie tsjin de grienen.

Woansdeitejûn sealfuotbaljûn?
SDS 1 en 2 binne dizze wike beide frij.

SDS League
Moarn hoopje wy mei de nijste stân fan de SDS-League te kommen.

Strafskoppen
Sneon moatte de strafskoppen fan de jeugd nommen wurde op it trainingsfjild. En dêr is it dan betiden in
drokte fan belang.

4 op 2 en 1 út 2?

Robin van Persie waard juster troch Martin Rienstra tipt dat hy de skuon fan Hendrik Engbrenghof probearje moast. Dit waard net in grut súkses………….

Harsens derby(421)
Sa kinne je ek witte litte dat je it net iens binne mei de trainer: