Evenementen in november 2022

Weppers snein 5-7
5 juli 2009
Weppers tongersdei 9-7
8 juli 2009

Teamyndieling senioaren
Dizze wike ferwachtsje wy de nije teamyndielingen fan de senioaren presinteare te kinnen. Hâld de webside dus goed yn de gaten

WK 07-07-09 
Nei it meast doelpuntrijkst WK, it swierste WK is no wer in nije record festigt.
Eindelijk is der in kear de 0 hâlden op it WK! Wat foel der dit WK op? 
– Erik wie oerdreaun fysyk, it skynt dat hij de nije gedrags-/richtlijnen fan it earste hie lêsen.
– Hie Mark no in Manchester United shirt oan of wie der ferbrânt?
– Echte leafhawwers nimme harren gesin ek mei nei it fjild
– 2 Berlijnse mourren
– Posysjespul
– Pieter G. helle in Ralph-streek ût
– Foartoan sille we besykje om in reserve spieler paraat te hâlden. De reserve spieler sil binnenkoart troch it bestjoer benaderd wurre.
De westriid begong as in 5 tsjin 5(Willem, Mark, Henk, Eeltje, Hendrik E. tsjin Jacob, Erik, Hendrik de J., Kees en Pieter G.) en gie pittig fan start. It breekpunt kaam toen Pieter G. die skounnen fan Hendrik E. ûtskopte en sich hjirbij blessearde. Pieter G. koe net fjirder en hinkelde fan it fjild ôf, do wurst bedankt Pieter!
Nei bijna in oere spielje foel dan ek uteindelijk de dik fertsjinne goal foar team Henk. De mourre fan de Haitsma’s begong yn te stoarten en snel waar it 3-0. Ja jimme lêse it goed, nog steeds de nul! De winnende goal soe bepalen of it team daadwerkelijk no ris de nul koe hâlde.
Wederom wie de winnende goal in kraker mei kânsen oer en wer. De earste grutte kâns kaam ût in snelle counter fan team Kees werbij Erik de peal wist te reitsjen. Team Henk brocht langsam harren wapen yn posysje foar de winnende goal, en nei in pear snelle paaskes wist it team harren wapen te berikken. Ja, Eeltsje makke wederom de winnende goal en bekende dat hij nog nea san goed (WK & SDS)seisoen hant hie. 9 man beaamden dit mei in knikkend gebaar.
Wederom in prachtig WK, en ik bin no alwer benijd wat de wansdei giet bringen!
Namens it WK Bestjoer,
Alg. Stat. Dir. Hendrik Engbrenghof

WK (2)
Moarntejûn wurdt der fansels ek wer bolle. Moarn om 19.30 sil der wer in WK plakfine op it skopfjild fan Wommels.

Ek ham & eggs
Lid fan de SDS-Bunnikside Lolke Hofstra hat foar twa wiken werom yn it Hyde Park fan Londen west om Neill Young dêr te sjen. Dat sil wol in dreech wykein west wêze, want it iten yn Ingelân is net folle. Dochs hâldt dit syn broer Aant net tsjin om ek nei Ingelân te reisgjen. Hy is it wykein fuortgien en kom y.p. freed 24 july pas werom. It sil ús benije as him it iten dêr wol befalt(klik
hjir).

Knappe goal
Yn Spanje fine sy dit de moaiste sealfuotbalgoal ea. Wy kinne it dêr wol mei iens wêze:


Nijs?
Mail it nei
info@vv-sds.nl!

Skylk mear!