Weppers tiisdei 27-7

Weppers sneon 24-7
24 juli 2010
Weppers woansdei 28-7
27 juli 2010

Nije leider?
Út ûnbetroubere bron hawwe wy fernaam dat Dirk-Yde Sjaarda it kommende seizoen as leider fan SDS 1 fungere sil. Wy binne benijd as dit kloppet. 

Kompetysje-yndieling B1
Sa stadich oan wurde der hieltiten mear kompetysje-yndielingen bekend. Dit is dy fan de B1:

1 Blauwhuis B1
2 Heeg B1
3 IJVC B1
4 JV Bolsward B1
5 Makkum B1
6 NOK B1
7 ONSTOP63 B2
8 OudegaHJSC B1
9 RES B1
10 SDS B1
11 Sleat B1
12 SneekWit-Zwart B2

WK-Bootcamp

Op freed 6 augustus sille de mannen fan it Wommelser Kampioenskip op trainingskamp. Jim kinne der
hjir alles oer lêze.

Jong-Feinte-partij yn Easterein
Moarn is yn Easterein wer de jierlijkse Jong-Feinte-partij. Oftewol keatsen. Der sille fêst wer ferskeidene SDS’ers oan meidwaan en -wurkje. It begjint om 11.00:
Jong-Feinte 2010


Sjoch hjir foar de list.

Harsens derby (259)
Dizze penalty fan Ezequiel Calvente is de muoite wurdich. Dit geane wy faker sjen en sil fanôf no wol in “Ezequinha” neamd wurde. Thús mar net útprobearje. Daliks de fuotten yn de tizen: