Weppers sneon 24-7

Weppers tongersdei 22-7
22 juli 2010
Weppers tiisdei 27-7
27 juli 2010

Beste B-seleksje
De competitie is noch fier fuort, mar de tariedings binne alwer in folle gong sadat we straks wer topfit en fris oan ‘e start beginne kinne! 
Wij woene beginne op 7 augustus mei in wolkomspraatsje/kennismaking yn de kantine,
graach om 10 oere oanwezich, even bijprate.
Wa net kin even ôfmelde by de lieding!! 
De B-selectie sjocht der sa út: 
1 Bauke Dijktra
2 Jelte Pieter Dijkstra
3 Dennis Dijkstra
4 Gerrit Flisijn
5 Jildert Hylkema
6 Jan Simon Jelsma
7 Hendrik de Jong
8 Doede Kooistra
9 Syb Overal
10 Eeltje Postma
11 Anne Stenekes
12 Robert Sybesma
13 Willem Wijnia
14 Christiaan Plantinga
15 Jarco Pompstra
16 Wichard Deinum??
Assistent skeids: Willem Overal
Oant Dan!!
Groetnis Johan Faber 06-46090270
            Jeroen Brouwer 06-51404069


Programma
It earste programma foar SDS stiet no op Voetbal.nl. Ek de thúswedstriden steane der no op. It sjocht der
sa út:

Thús
21 aug, 14:30 SDS A1 – Frisia A2
 
24 aug, 18:45 SDS 1 – Walde De 1
24 aug, 18:45 SDS 2 – Zeerobben 2
 
25 aug, 18:45 SDS 5 – Heeg 4
 
28 aug, 12:30 SDS 2 – Mulier 2
28 aug, 14:30 SDS 5 – Nijland 3
 
04 sep, 12:30 SDS 2 – Leeuwarder Zwaluwen 2
04 sep, 14:30 SDS A1 – CVVO A1
 
11 sep, 15:00 SDS 1 – Broekster Boys 1
11 sep, 12:30 SDS 3 – WPB 2
 
Út
21 aug, 14:30 Oudega 1 –  SDS 1
21 aug, 14:30 AVC 2 –  SDS 2
21 aug, 13:30 Oeverzwaluwen 4 –  SDS 5
 
24 aug, 18:45 Franeker SC A1 –  SDS A1
 
28 aug, 15:00 Makkum 1 – SDS 1
28 aug, 11:00 Bergum BCV Comb A2 – SDS A1
 
04 sep, 14:30 Heerenveense Boys 1 – SDS 1
04 sep, 12:00 NOK 2 – SDS 3
 
11 sep, 14:30 Harkemase Boys 2 – SDS 2
11 sep, 12:15 Balk A1 – SDS A1

Strip
Fansels is dit in fuotbalside, mar yn dizze fuotbalearme tiid mei der ek wolris in lyts grapke by.

Klik op de strip foar minsken mei minne eagen.

Harsens derby (258)
Mocht it neat wurde mei de fuotbalkariëre fan de Kolombiaan Arboleda by it Poalske Lech Poznan dan kin hy altiten noch cheerleader wurde: