Weppers tiisdei 20-11

Weppers moandei 19-11
18 november 2012
Sealtoernoaien 2013-2014
19 november 2012

Gjin trainen
C2 hat jûn gjin trainen.
Pieter de Boer


Leiders-trainersgearkomst

Beste leiders/trainers,

De eerste seizoenshelft loopt op zijn eind en de winterstop komt al in zicht.

Echter voordat het zover is willen we als TC en JC jullie van harte uitnodigen voor het bijwonen van de 2e leiders/trainersvergadering van dit seizoen op dinsdag 27 november om 19.30 uur in het verenigingsgebouw “De Skoalleseize” in Easterein.

Op de agenda staan de volgende punten:

– Mededelingen

– Nieuws vanuit JC/TC

– Winterprogramma

– Evaluatie eerste seizoenshelft

– Evaluatie trainers/leidersavond 16 november jl.

– Spelregels

– Rondvraag

– Sluiting

Na afloop evalueren aan de bar.

We zien jullie graag dinsdagavond 27 november!

Hartelijke groet,

JC/TC SDS

De âlde doaze
De tiid dat hiel SDS yn Oranje spile, leit al fier efter ús. Mar gelokkich hawwe wij
de foto noch, sil de jierren 70 west ha skatte wij sa yn.
Wij sjogge Jan van Asselt, Tinus Hoekstra, Geert Hiemstra, Freark Smink, Tjerk Okkema, Meinte Sixma, in Ypma, Jan de Boer, Siepie Visser, Theo Jelsma en Pyt de Jong en……….

C1 oerwinning
C1 helle sneon in moaie oerwinning tsjin Workm C1 sa koene wij lêze yn it ferslach. Op
dizze foto wurdt it noch net in doelpunt, mar letter skoarden de mannen omraak.

Degradaasje?
Bij SDS hawwe se it noch net oer it degradaasjespûk. Bij ús klup binne wij it wol wend dat de beslissing pas yn maaie falt en dan yn it foardiel fan SDS.
Bij Blauw Wit, de kommende tsjinstanner fan SDS (1 december) hawwe se
de tafelkleden al oanpast. Want Blauw Wit stiet der net geweldich foar op it tredde plakje fan ûnderen.

Harsens derby(893)
Sa ’n eigen goal kin allinnich yn België: