Weppers tiisdei 2-8

Weppers wykein 30-31 july
30 juli 2011
WK Bootcamp 2011
3 augustus 2011

South-Park SDS’ers(25)
Wy kinne hast wol wer wat nije South-Park-SDS’ers brûke. Wolle jim ien meitsje dan kinne jim der
hjir alles oer lêze.
Harm-Auke Dijkstra fûn it lesten wat spitich dat hy noch nea neimakke wie. Aant is doe lyk efter de kompjoeter stapt mei dit as rissultaat:


PC-kenner
Mei 6 SDS-ers op de PC is it miskien wer aardich om de titel “PC-kenner fan SDS” wer tydlik yn te stellen. Jim kinne ús trochjaan hoefolle earsten de 6 PC keatsers woansdei helje. Maile kin nei
info@vv-sds.nl

Súkses!
It bestjoer fan SDS winsket ús spilers
:
Gerrit Flisijn, Jelte Pieter Dijkstra, Feiko Broersma, Dirk-Yde Sjaarda en Erik en Jacob-Klaas Haitsma
in protte sukses op de PC.
It sil switten wurde, mar set ‘m op!!!

Fan herte lokwinske!
Harm-Auke Dijkstra is ôfrûne snein 30 jier wurden. Fan herte lokwinske!

Pens-ioen
Ronaldo de Dikke
Ronaldo geniet dúdlik sichtber fan in fet pens-ioen………

Harsens derby (532)
“Ho!”