Weppers tiisdei 15-9

Weppers moandei 14-9
13 september 2015
Weppers woansdei 16-9
15 september 2015

Doelpunten
Nei ien of twa wedstriden liket him al wer wat ôf te tekenjen: it selde as ferline jier. Froulju skoare wer omraak en Jeska Terpstra sels 7 kear op ien sneon.

namme 1 3 4 VR1 VR2 tot
Jeska Terpstra       4 3 7
Tjitske Heeres       3   3
Agnes Posthumus       2   2
Igor Kalinowski     1     1
Erik Haitsma 1         1
Doede Sijszeling     1     1
Sytse Hibma     1     1
Jurjen Eringa   1       1
Dagmar Tjalsma       1   1
Gerry Edou Mollema       1   1
Dirk Yde Sjaarda 1         1
totaal 2 1 3 11 3 20

F2

Ek F2 stiet op de foto en it liket der op dat net elkenien dêr folle nocht oan hie. Wa’t yn dit team sitt, kinne jim
hjir sjen.

MD1

Ek de fammen fan SDS MD1 mochten poseare foar de fotograaf.  Wa’t dit binne kinne jim
hjir sjen.

Programma sneon
It programma fan kommende sneon mei de skiedsrjochter derbij kinne jim
hjir sjen.

Harsens derby (1591)
Knappe korner………….