Weppers tiisdei 14-6

Weppers snein 11-6
11 juni 2011
Weppers woansdei 15-6
15 juni 2011

Feiko
Wij lokwinskje Feiko Broersma mei syn kreas twadde plakje op de Bûnspartij keatsen yn Frjentsjer. Mei it ôfdielingspartoer fan Littens kaam hij yn de finale te koart om de reus fan Minnertsgea en syn maten te ferslaan.
Easterein kaam krekt tekort tsjin Wytmarsum, Wommels (5de) kaam krekt te kort tsjin Littens en Itens kaam krekt tekort tsjin Wommels.

Midsimmercup
SDS bakte der net folle fan ôfrûne sneon by de Midsimmercup. Leekster Eagles wûn it toernoai úteinlik by de mannen troch yn de finale fan VV Snits te winnen. By de froulju wûn VIOD.

Jeu de Pelote
Dizze wike binne de finales fan it Iepen Frysk Kampioenskip Jeu de Pelote yn Easterlittens. Ferskeidene SDS’ers steane yn de krúsfinales. Easterein mei jûn om 18.30 tsjin Spannum en dêrnei mei Wommels om 18.30 tsjin Winsum (klik hjir).

Op besite
Stijn Schildkamp fan F1 wie ôfrûne wykein by SDS’55 op besite. Dat levere in alderaardichst plaatsje op:

Transfernijs
Der sille wer hiel wat “tranfer”berjochten ferskine de kommende wiken. Meastal is mear as de helt net wier. Hjoed kinne wij melde dat
Sporting Dost wol
Assaidi nei PSV sil
West Bromwich Toivonen wol
Stekelenburg yn belangstelling AS Roma stiet
Van Basten nei FC Twente kin
Granqvist nei Genoa wol
AC Milan Eriksen wol wat fynt
Martin Palermo stoppe is.

EK 1988
Om dizze drege simmer sûnder grut fuotbaltoernoai troch te kommen hat de Amsterdamse bioskoop Studio K wat útfûn. Sy litte it EK fan 1988 gewoan noch in kear sjen. Justerjûn hat Nederlân syn earste wedstryd mei 1-0 ferlern fan Ruslân. Wy binne benijd hoe ’t it fierder giet……….(klik hjir).

Materialen inleveren
Willen de leiders en trainers die nog in het bezit zijn van SDS – materialen zoals coachjassen, sleutels, shirts, ballen, waterzak, biddons etc. deze inleveren of contact opnemen vóór 18 juni a.s.  bij/met Klaas de Haan, A. Joustrastrjitte 11, 8734 GJ Easterein, telefoon 0515-332182, e-mail: klaasenakke@ziggo.nl.
Willem Twijnstra, coördinator materiaalbeheer v.v. SDS.

Hangslot
Al geruime tijd is het hangslot van ballenkast, nummer 2, verdwenen. De kast bevat de materialen van het 1ste en het 2e elftal. Willen de leiders en trainers van deze elftallen nagaan waar dit slot gebleven is en contact opnemen met Klaas de Haan, A. Joustrastrjitte 11, 8734 GJ Easterein, telefoon 0515-332182, e-mail: klaasenakke@ziggo.nl.
Willem Twijnstra, coördinator materiaalbeheer v.v. SDS.

Gevonden voorwerpen
Het afgelopen seizoen zijn er weer veel kledingstukken en voetbalschoenen gevonden in de kleedboxen. Wij kunnen deze zaken niet bewaren tot het volgende seizoen en hebben besloten om deze na 1 juli a.s.  in te leveren bij een kledingverzameldepot van het Leger des Heils of Dorcas. Mocht iemand nog iets missen dan kan tot bovengenoemde datum contact opgenomen worden met Klaas de Haan, A. Joustrastrjitte 11, 8734 GJ Easterein, telefoon 0515-332182, e-mail: klaasenakke@ziggo.nl.
Willem Twijnstra, coördinator materiaalbeheer v.v. SDS.

Harsens derby (492)
It nije stadion wurdt iepene en wa makket de earste goal? In ko????