Weppers tiisdei 11-2

Weppers moandei 10-2
9 februari 2014
Weppers woansdei 12-2
11 februari 2014

D4 hat gjin trainen
It trainen fan SDS D4 giet hjoed net troch.

SDS A1 traint net

De training fan de A’s gjit net troch, ’t fjild lit ’t net ta, en sjoen de ferwachtings is ’t MFT ek gjin optie. 
Boudewijn.


SDS 1 traint jûn
SDS 1 traint jûn yn Easterein.

Gjin striker
Tongersdei is Dooitze der net te striken. Ek Ant kin net.

SDS-League
As jim der net út komme mei de spilers dy ’t jim yn jim team foar de SDS-League hawwe wolle dan kinne jim hjir altiten efkes sjen welke spilers je seker witte net yn je team hawwe moatte. Neffens ús moat it no altiten slagje om je team foar sneon 19.00 yn te leverjen.

Harsens derby(1210)
Dit riede wy spilers ôf dy’t fan doel binne dit yn Easterein te dwaan…………….

Harsens dertroch………………..