Weppers moandei 10-2

Weppers snein 9-2
9 februari 2014
Weppers tiisdei 11-2
11 februari 2014

SDS 2 en 3 traine yn Snits
SDS 2 en 3 traine jûn om 20.00 yn Snits op keunstgers om ’t it fjild yn Easterein it net ta lit.

Gjin trainen yn Easterein
Der kin hjoed net yn Easterein traind wurde y.f.m. it te wiete trainingsfjild. Der kin wol op it MFT-terrein traind wurde. Hjir stiet ynmiddels in hek oan de sleatkant.
Oetze namens it bestjoer

Gjin trainen B’s
Der is hjoed gjin trainen foar de B’s y.f.m. it te wiete trainingsfjild
Hester


Trainen SDS 1
SDS 1 traint jûn net yn Snits. As it fjild it ta lit dan traine sy moarn gewoan op it trainingsfjild yn Easterein.

Bartsjinst
Spelers van SDS
Uit gesprekken met spelers van SDS kwam naar voren dat men wel bereid is om bar te draaien maar dat men dit graag eerder wil weten.
Hierbij het volgende schema;
18-jan sds 5
22-febr sds 3 of 4
29-mrt sds 2
17-mei sds 1
24-mei sds dames 1
Graag uit elk elftal 3 spelers.
Wij kunnen nu en in de toekomst ook bij het bardraaien niet zonder hulp van de spelers van SDS.
Bij deze alvast bedankt voor uw medewerking.
Jacob Kooistra

Ekstra priis yn de SDS League
Jim kinne
hjir alles fine oer de twadde helte fan de SDS League. Jim nije teams moatte ynlevere wurde foar kommende sneon 15 febrewaris 19.00.
Wat soe it dochs aardich wêze as wy wer ris op 100 dielnimmers komme!
Doch dêrom allegear mei en meitsje oaren ek enthousiast!
Sis harren dan ek efkes dat der no ek in priis is foar de kampioen fan it rjochterrygje(sjoch
hjir mar)!
Der lizze ek formulieren yn de kantine!

Harsens derby(1209)
Hjoed alfêst de minste yngoai fan 2014: