Wk tuskenstân nei 58 wedstriden

Weppers freed 2-7
2 juli 2010
Weppers sneon 3-4
3 juli 2010

Nei Nederlân-Brazilie en Ureguay-Ghana is de stân bijwurke. Der wie mar ien dielnimmer dy’t de heale finale Nederlân – Uraguay foarspeld hat. Robert Sijbesma makket in hiel sprong (mei 150 punten) fan ûnderoan nei lang net mear ûnderoan. Foeke Reitsma hat syn heit no hast wer ynhelle want hij hie Ureguay ek, mar Nederlân net. Underoan docht Jacon syn bêst om nû  61 yn te heljen. Foar Immie liket de poedelpriis binnen hânberik.

1 Feike Jorritsma 855
2 Tom & Pieter 835
3 Douwe Durk Reitsma 830
4 Jan Stenekes 820
5 Foeke Reitsma 810
6 Anke van Asselt 805
7 Syb Overal 795
8 Jan Simon Jelsma 795
9 Jan Mulder 790
10 Jan Strikwerda 785
11 Peter Sijbesma 785
12 Arjan Posthumus 780
13 Kees Adema 775
14 Ids de Boer 775
15 Jaap Toering 765
16 Jelte-Pieter Dijkstra 765
17 Jeroen Brouwer 765
18 Jelle Wiersma 765
19 Martin Rienstra 760
20 Bas van der Weij 760
21 Jesse Noordmans 755
22 Bote Strikwerda 755
23 Geartsje Klaversma 750
24 Lieuwe-Jan Yntema 745
25 Bauke Dijkstra 745
26 Seriette Strikwerda 745
27 Hammie Westra 735
28 De Sippenserboys  735
29 Sytze Kooistra 725
30 Hessel Yntema 715
31 Tsjipke Okkema 715
32 Johan Delfsma 715
33 Andrew Feijten 710
34 Dooitze”Altyd Boppeoan”Nauta 700
35 Boudewijn Kramer 700
36 Klaas Dijkstra 700
37 Willem Wijnia 700
38 Lisanne Stenekes 695
39 Jan-Thomas Faber 690
40 Pieter Kamstra 690
41 Trienus de Jong 690
42 Gearard Posthumus 690
43 Robert Sybesma 675
44 Ruurd Boorsma 675
45 Wilma Sjaarda 675
46 Rixt/Reino 670
47 Lolke Hofstra 670
48 Klaas-Bouke Faber 670
49 Igor Kalinowski 665
50 Sjoerd van Beem 655
51 Jan-Klaas Faber 655
52 Meinte Wesselius 650
53 Bauke Jan Plantinga 645
54 Hendrik de Jong 640
55 Jacob van Wieren 640
56 Ate Feike de Boer 635
57 Hendrik Eringa 630
58 Henk Postma 630
59 Paul Reitsma 625
60 Esther Hoitenga 590
61 Aant Hofstra 575
62 Jacob Plantinga 560
63 Anne Stenekes 555
64 Immie Kamstra 410