Evenementen in november 2022

SDS League: "JorImke" pakt de titel!
28 december 2012
Weppers snein 30-12
29 december 2012

D2 freed yn de seal aktyf
D2 deed vanmorgen goede zaken op het kerstzaaltoernooi van de KNVB in Workum. De poulewedstrijden werden gewonnen en zo was er snel een beker binnen. 5-0 tegen Makkum en 4-0 tegen de Walde D2.
Als poulewinnaar mochten we na een erg lange pauze de finalepoule spelen. De eerste wedstrijd ging lekker, 2 -0 voor en uiteindelijk 2 -2 tegen het goed spelende Oeverzwaluwen D2. Hierna was de koek op voor SDS: dramatisch met 1- 9 het schip in tegen De Walde D1. Vervolgens een knap herstel en geflatteerd 0-3 tegen LSC D2. LSC D1 gaf daarna een wervelende voetbalshow: 0-12. Zij werden uiteindelijk overtuigend kampioen, SDS D2 eindigde als 5de in deze regionale finale en is ervaring en een beker rijker.
Tjerk
D2 poule winnaar kerstzaaltoernooi!

Oefenwedstryd
Kommende woansdei sille de mannenteams dy ’t nei it OFK yn Frjentsjer geane tsjinelkoar oefenje. Sy fuotbalje dan om 21.30 yn de sporthal yn Easterein tsjin elkoar. SDS 1 fjild dus tsjin SDS âld-seal.

A.HAK-sealtoernoai foar E- en F-pupillen
Op sneon 5 jannewaris is net allinnich de snertrin en de nijjiersgearkomst fan SDS, mar ek it jierlijkse sealtoernoai foar E- en F-pupillen. Lês der
hjir alles oer en jou je op.

Alde doaze
De foto fan hjoed is echt
sa’n foto fan “kinne jim se noch”? Soe SDS 2 wêze kinne.

Optimistysk
Eddy de Boer dat is it synonym foar Ajax-optymisme. At je net oplette dan praat er je gewoan oan dat der neat betters is as Ajax. Dat Feyenoord yn punten gelyk stiet mei Ajax dêr is hij blyn foar. Neffens Eddy sjocht it der yn 2013
sa út.

Harsens derby(921)
“En wat is it wurden?” “Ik haw gjin goal sjoen………….”