Weppers sneon 16-8

Weppers freed 15-8
15 augustus 2008
Weppers snein 17-8
16 augustus 2008

Programma
Der is hjoed in programma. Wij binne it sicht wat kwyt. Thús wurdt er net fuotballe mar keatst. At de útwedstriden harren útslach en bijsûnderheden efkes trochmaile wolle nei ús, dan kinne wij der nijs fan meitsje.
Mail it nei
dizze adressen

TTBC Da 1 – SDS Da 1      5-0
Moarn it ferslach fan de dames dy’t foar it earst op
keunstgers fuotballen.

Franeker A 1 – SDS A1     2-2
Moarn mear oer dit resultaat.

ONS 1 – SDS 1  3-0
Doelpuntenmakkers hoege net troch jûn te wurde, mar it liket ús net sa’n gek resultaat. Alle bekerútslaggen steane fan oare amateurklups steane hjir 

F1 wint earste bekerstriid
De eerste bekerwedstrijd tegen Nijland, voor de meeste ook voor het eerst een echte bekerwedstrijd, spannend dus!
F1 heeft goed gespeeld en dus ook gewonnen met 3-7.
Er werd goed overgespeeld, waardoor er goede kansen en doelpunten kwamen,
Ook stond iedereen aardig goed op zijn positie, zodat ook de verdediging goed was.
Nogmaals er werd goed samengespeeld, waardoor er doelpunten zijn gemaakt door,
Wytse, Peter, Jan, Jelmer en Kees!
De verdediging stond als een blok met Wierd en Arnout.
En zeker met de penalties heeft Jeska fantasties gekeept.
Goed blijven trainen en op naar de volgende wedstrijd.

Sietske

Ferfallen
Op 23 – 8 stie de wedstryd Easterlittens C2 – SDS C1 op it programma. Dizze wedstryd giet net troch.

C1 ferlern
Tongersdeitejûn spile C1 foar de beker tsjin Nijlân C1. De krekte útslach witte wij net mar it hat op in bepaald momint, net fier foar de ein, 3-7 stien. Wij nimme mar oan dat dat de einstân wurden is.

Lieders en trainers
Wij krigen fan de jeugdkommisje noch in berjocht. In net ûnbelangryk berjocht:
1. we hast foar alle jeugdteams leiders en trainers foen ha (posityf fansels), mar
2. we noch op syk binne nei
* leiders foar de C2

* trainers foar de C2 (tiisdei en tongersdei fan 18.00 – 19.00 oere)
* trainers foar de D2 (tiisdei en tongersdei fan 18.00 – 19.00 oere)
* trainers foar de E2 (moandei en woansdei fan 17.30 – 18.30 oere)

Foar ynformaasje kin kontakt socht wurde mei Ab (332604) of mei Anco (06-55841317).
Ab is oant folgende wike sneon net berikber.

Skiedsrjochters
Elk team hat syn eigen skiedsrjochter. Dat is allegear wer regele troch skiedsrjochterskoordinator André Vink. Opfallend mar moai is fansels dat it “korps” útwreide is mei in famke.

KNVB SDS 1
KNVB SDS 2
Friso Albada SDS 3
Jelle de Boer SDS 4
Sjoerd Postma SDS 5
André Vink SDS DA1
Jan Bouke Bouma* SDS DAJ
KNVB SDS A1
Enne Bruinsma SDS B1
Jelle de Boer SDS C1
Friso Albada SDS C2
Enne Bruinsma SDS D1
André Vink SDS D2
Sytze Doede Kooistra SDS E1
Christiaan plantinga SDS E2
Jan Bouke Bouma SDS E3
Aant Hofstra SDS E4
Ferry Duipmans SDS E5
Tsjipke Kl. Okkema SDS F1
Sieta Tessemaker SDS F2
Bauke Dijkstra SDS F3

Ien kear freegje…..
Dat jout no allegear neat, mar bij froulju giet it allegear wol wat makliker om in foto te krijen. Ien kear de fraach steld op de training om in leuke foto oan te leverjen foar de side en in dei letter wiene de foto’s binnen. Foar dygenene dy’t net op training wiene, jildt de selde fraach. Sjoch
hjir

 

Hawwe jim wat te melden mail it nei dizze adressen