Evenementen in december 2022

Utslaggen 4-5
3 mei 2013
Weppers moandei 6-5
5 mei 2013

Pupillen fan de wike

Omdat Niek van der Hoek sels ek keept woe hij graach op de foto mei Jaap Toering.

 


Omdat Dirk Yde Sjaarda “froeger” wol op Wessel Wijnja paste wie dat ek in logyske kar. 

KeepersklinnikYn Wytmarsum wie ferline wike in keepersdei. Der wiene tal fan SDS -talenten en sij krigen dêr training fan ûnder oaren Sierd van den Berg. De groepsfoto komt yn de folgjende treffer.

Skiedsrjochterskursus
Fan de kursus de ôfrûne wike binne ek noch in “pear hûndert” foto’s makke. Jim kinne se
hjir allegear besjen.

Neikompetysjes
De KNVB hat in link makke nei it programma fan de neikompetysje. Sjoch
hjir.