Evenementen in december 2022

Ut-ferslaggen sneon 20-3
18 maart 2010
Weppers moandei 22-3
21 maart 2010

Útsykje of útsiikje?
De leider fan SDS 3, Jan Stenekes, si(i)ket it moai út. No wie hy juster wer siik foar de útwedstryd tsjin Workum. De spilers hawwe him al de rie meijûn om goed út te siikjen, want dit is no al de 3e útwedstryd dit seizoen dy ’t Jan mist troch skyt- en spuierij. Miskien hat hy it ek wol moai útsi(i)ke, want Jan hâldt net sa fan rein en kjeld en bliuwt it leafst ticht by hûs. It moaie waar komt der hast wer oan en SDS 3 hoecht fan de lêste 6 wedstriden der noch mar 1 út……..

12-0
Sneontemiddei om 13.23 krigen wij in sms-ke fan lieder Tsjeard fan Da1. 12-0 drama! Wij gean ús kollektyf bezatten

Oeren letter: …12 doelpunten…Joutsen besiket dat mei twa hannen oan te jaan, wat noch net meifalt.

Gjin trainen
Y.f.m. de sponserjûn hat SDS 2 tiisdeitejûn gjin trainen.

SC Cambuur
Op sneon 3 july sil SC Cambuur in wedstryd spylje tsjin in Regioteam yn Nijlân. Wa ’t der meidogge yn dat regioteam is noch net bekend(klik hjir). Of soe Erik Haitsma dêrom foarige wike ………

Foeilelijke sjurts (5)
Wy krigen in tip fan Gearard Posthumus wêr ’t wy ús wol yn fine kinne:
It mei dûdeliik wêze dat ik sa net sa bliid bin mei it huidige shirt van SC Heerenveen. Miskien stiet it shirt wol symbool foar dit seizoen.
Groetnis,
Gearard Posthumus


Hawwe jim ek in ferskriklik sjurt sjoen mail it dan nei
info@vv-sds.nl mei efentueel in foto of in link nei it betreffende sjurt.

Harsens derby (170)
Om dit te kinnen sille je goed je kop derby hawwe moatte. Tink der al om, want je kinne it dêrnei ek kwytreitsje: