Evenementen in november 2022

Ut- en ferslaggen 1-12
29 november 2012
Weppers moandei 3-12
3 december 2012

Gjin trainen
Voetballers,
Woensdag 5 december is er geen trainen voor de F-pupillen en de D3. Onlangs zijn de Jeugdcommissie en technische commissie benaderd door de Sint met vragen over een aantal voetballertjes bij SDS. Omdat het om de Sint ging durfden wij die informatie niet bij ons te houden en hebben we een en ander met de Sint gedeeld…. We begrijpen dat dit gevolgen kan hebben voor pakjes avond, en dat spijt ons. Misschien kunnen jullie nog wat goed maken door je de komende week als engeltjes te gedragen. Natuurlijk hopen we voor alle kinderen op het beste……..
Hans

VV Rood-Geel
By VV Rood-Geel is it ûnrêstich. De klup wurdt miskien wol oernaam troch in jildsjitter en it is net Sinteklaas(klik
hjir).

Heech út………
SDS 3 stiet ûnderoan en moast juster nei Heech om 3 punten op te heljen. Foar de wedstryd siet de moed der noch goed yn;
“Wy kinne allinnich mar omheech”
“Wy pakke hjoed heegút 3 punten”
“Hoe heech stean sy?”
…………………….

Wa?
Kevin den Haan fan E2 folget it fuotbaljen op de foet en hie juster dan ek in nijtsje foar syn fuotbalfreonen dy ’t by him yn de auto sieten; “der is dizze wike ek in heuuuule bekende âld-trainer stoarn. Faffie hite dy.
Hy hat by Feyenoord en Utrecht trainer west en ek noch by in pear heuuuuule bekende klups út Yndonesië…… Sy sille dit wykein fêst mei in swarte bân om fuotbalje”

Harsens derby(903)
Dat is in flinke sliding op de keeper. Oh, nee, it is de eigen keeper.