Weppers moandei 3-12

Weppers snein 2-12
2 december 2012
Sealtrainen jeugd
4 december 2012

Trainen ôflast
It trainen fan de E3 oflast is foar hjoed. Y.f.m in oantal ofmeldingen en it minne fjild.
Gr. Bauke


De B’s traine ek net
Oók de B-junioren trainen niet vanavond.
Groet Hester


Gjin trainen foar de froulju
De dames van DA1 krijgen vandaag vrij om Sinterklaas gedichten te schrijven (voor de trainers). Het veld is onbespeelbaar. Sorry.
Bram

Gjin trainen MC1 en Vr2
Hjoed net en op 5 desimber gjin trainen  foar MC 1 en Vr2.
Jacomien

Ek gjin trainen
Vanwege de gesteldheid van het veld, gaat de training van de C1 vanavond niet door.
Groet Boudewijn.

Ek gjin trainen
Training F2 gaat vanmiddag niet door.
Gr. Harm en Hans


De Blaauw bliuwt
Yn goed oerlis hawwe Jaap de Blaauw en SDS beslúten om noch in seizoen langer mei elkoar troch te gean. De Blaauw is no dwaande mei syn 3e seizoen.


Hoekstra fuort
Marco Hoekstra hat besletten om nei dit seizoen te stopjen as trainer/coach fan SDS 2.

Sjurts foar SDS-frijwilligers
Sneontemiddei is troch de foarsitter fan SDS it kado oerhandige foar it 25-jierrich bestean yn augustus fan Stifting de Skoalleseize. It idee wie der om de barfrywilligers op sneontemiddei yn SDS polo’s bardraaien te litten om it SDS gefoel wat te ferhegjen. Dit is it rissultaat:

No mar hoopje dat sy nei dizze feestmoanne noch passe

Dochs ôflast
SDS 3 ferlear ôfrûne sneon tige ûnterjochte út by Heech. De KNVB wie it hjir mei iens en hat de wedstryd efterôf dochs noch ôfblaast………


Útslach Grutte-Klubaksje
De útsalch fan de Grutte-Klubaksje is bekend. Jim kinne jim lotnûmer hjir neisjen.

Dat is moai meinaam

De Treffer
De Treffer leit wer by de drukker. As alles meisit dan leit hy it wykein by jim troch de bus.

Alderaardichst
Permalink voor ingesloten afbeelding
Calimero!

Gjin trainen 5 desimber foar ……

Voetballers,
Woensdag 5 december is er geen trainen voor de F-pupillen en de D3. Onlangs zijn de Jeugdcommissie en technische commissie benaderd door de Sint met vragen over een aantal voetballertjes bij SDS. Omdat het om de Sint ging durfden wij die informatie niet bij ons te houden en hebben we een en ander met de Sint gedeeld…. We begrijpen dat dit gevolgen kan hebben voor pakjes avond, en dat spijt ons. Misschien kunnen jullie nog wat goed maken door je de komende week als engeltjes te gedragen. Natuurlijk hopen we voor alle kinderen op het beste……..
Hans

Harsens derby(904)
Ôfrûne sneon waard Halilovic blykber delsketten, al hat net ien in skotwond ontdekke kinnen:

Alen Halilović pada door MrBlackHoleMoon

Letter miskien mear!