Weppers snein 1-5

Keninginneweppers
29 april 2011
Weppers moandei 2-5
2 mei 2011

Seleksje SDS 5
Datum: maandag 2 mei
Wedstrijd: SDS 5 – SVN’69
Aftrap 19.15 uur
Aanwezig 18.45 40 uur
Gert Jan Hiemstra
Auke Hiemstra
Sipke Hiemstra
Martijn Rispens
Sytse Hibma
Lieuwe vd Brug
Tjeerd Dijkstra
Ype Tiemersma
Ids Boersma
Klaas vd Weg
Harm Auke Dijkstra
Eddy de Boer
Bertus Bootsma
Willem Veenstra
Christiaan Hoekstra
Frans Pieter Terpstra
Bas de Haan
Wanneer je niet kunt spelen graag z.s.m. afmelden bij een van de beide leiders
Harm Auke       06-20702345
dijkstraharm@hotmail.com
Jappie               06-33044630     jappie@wijniawommels.nl

Sjurt

Dat in it skande is dat sjurtsjes fan bepaalde klups op de rommelmerk lizze, sille jim mei ús iens wêze. Dat sokke sjurtsjes yn de kontainer smiten wurde is hielendal in griis. En dat hjir ek noch laitsjende SDS érs mei te meitsjen ha, dêr ha wij gjin wurden foar.

Foar Ajax of SC Heerenveen yn de Jimbar
Fannemiddei is Heerenveen-Ajax op it skerm yn de Jimbar. Jo kinne je foar de wedstriid oanmelde as Heerenveen- as Ajaxfen. Foar de ploech dy ’t wint wurd de rekkening fan harren kwytskolden. De konsumpsjes dy’t boargemaster makke wurde wurd per persoan opskreaun(dus gjin rûntsjes…)
Oant 14.30 oere!


Harsens derby (461)
Wat se eksakt sjonge oer Balotelli fersteane wy net goed, mar je wolle lyk wol meisjonge:Miskien hjoed mear!