Weppers moandei 2-5

Weppers snein 1-5
30 april 2011
Weppers tiisdei 3-5
2 mei 2011

SDS 5 spilet jûn thús tsjin SVN ’69
Datum: maandag 2 mei
Wedstrijd: SDS 5 – SVN’69
Aftrap 19.15 uur
Aanwezig 18.45 40 uur
Gert Jan Hiemstra
Auke Hiemstra
Sipke Hiemstra
Martijn Rispens
Sytse Hibma
Lieuwe vd Brug
Tjeerd Dijkstra
Ype Tiemersma
Ids Boersma
Klaas vd Weg
Harm Auke Dijkstra
Eddy de Boer
Bertus Bootsma
Willem Veenstra
Christiaan Hoekstra
Frans Pieter Terpstra
Bas de Haan
Wanneer je niet kunt spelen graag z.s.m. afmelden bij een van de beide leiders
Harm Auke       06-20702345
dijkstraharm@hotmail.com
Jappie               06-33044630
jappie@wijniawommels.nl

SDS 3 spilet tiisdeitejûn thús tsjin Mulier 2
Hjirby de seleksje fan it tredde foar kommende tiisdei tsjin Mulier. 18.15 oanwêzich, 19.00 fuotballe.
Jelte p, Jort S, Willem W, Sjoerd v B, Hendrik E, Jentsje J, Sjoerd R, Jan S, Bote S, Gerlof V, Ralph W, Ronny W, Andrew F, Remco B en Johan Postma.

Gjin trainen
F1 en F2 hawwe hjoed gjin trainen.

Gjin/wol/net/miskien traine
Dinsdag speelt het derde een wedstrijd tegen Mulier. Hierdoor wordt er dinsdag niet getraind. De volgende personen kunnen mee trainen met de a-selektie: Syb, Jan-Simon, Robert, Sytse en Bauke.
Johan
 


SDS 1 nei Hidaard
SDS 1 traint dizze wike op tiisdei en tongersdei om 19.00 oere yn Hidaard.

Harsens derby (462)
Bram van Beem juichte juster iets te entoesjast nei de twadde goal fan Ajax en helle hjirmei syn hiele holle iepen: