Weppers moandei 9-7

SDS 65 jier!
7 juli 2012
Weppers tiisdei 10-7
9 juli 2012

Jierdeis juster
Juster wiene  Jaap de Blaauw en Andries Lanting jierdei. Andries is 23 wurden en Jaap is mar 40 jier âlder. Beide fan herte lokwinske.

Jierdei hjoed
Rimmer Kamstra hat hjoed syn jierdei. Hij is 11 jier wurden. Lokwinske

Ek jierdei west
Net yn ús list stiet Theun Boonstra, de man dy’t in diel fan de Treffers fan Wommels rûn bringt en hast altiten bij it earste is. Hij is 66 wurden.

Idee foar jierdeifeestjes?


Kompetysje-yndielingen E- en F-pupillen
As wy de KNVB leauwe moatte dan wurde kommende freed de kompetysje-yndielingen fan de E- en F-pupillen bekend makke.

Fuotgolf
Jan Stenekes hat wat útfûn om de ferfeling tsjin te gean y.f.m. de lange simmerstop. Hy hat gewoan in gat yn de tún groeven…………. by Gerrit Flisijn.

Dit koe wolris in gat yn de merke wurde…

Harsens derby(806)
En dan moatte je sa ’n gat ek efkes útprobearje. Neffens ús moat it gat wat grutter: