Evenementen in november 2022

Weppers sneon 7-7
6 juli 2012
Weppers moandei 9-7
8 juli 2012

Op freed 10 augustus bestiet SDS 65 jier. Dit wolle wy net ûnmurken foarby gean litte. Dêrom is der in programma makke foar dy dei. Dit sil der rûchwei sa útsjen:

9.00 – 11.30
Fuotbaltoernoai 7 tsjin 7 foar de F’kes, foar de E’tsjes en foar de D’s.

11.30 – 12.00
Fuotbalsjo

12.00
Patat foar de F’kes oant en mei D’s

12.00 – 14.00 
Fuotbaltoernoai 7 tsjin 7 foar de froulju en foar de B’s en de C’s.

14.00 – 17.00 
Fuotbaltoernoai foar de A’s en de Senioaren.

18.00 

Barbekue (€10,- p.p.)
19.00 
In aardichheidsje

19.45
Feest!
20.15
It dak derôf………


De jûn sil begelieden wurde troch de ús allegear wol bekende Jan Nota.

Wy hoopje dat eltsenien harren sa gau mooglik opjout sadat wy witte hoefolle minsken as der komme.
Opjaan kin hjirûnder. Graach foar 1 augustus:

 Opjaan jeugdfuotbaltoernoaien

 Opjaan frouljus/famkestoernoai

 Opjaan A-junioaren en senioaren

 
Allinnich opjaan foar de barbecue foar b.f. SDS-stipers, -supporters, jeugdleden en âld-leden.

Foar fragen kinne jim altiten maile nei
info@vv-sds.nl!