Weppers moandei 6-12

Weppers snein 5-12
5 december 2010
Weppers tiisdei 7-12
7 december 2010

SDS 1; gjin wedstriid, mar traine!
De wedstriid tsjin It Fean ’58 giet moarn net troch. Derom wurdt der gewoan traint op de fjilden yn Easterein.
Dir-Yde

JV Bolsward B1 – SDS B1
SDS B1 moat tiisdeitejûn om 19.30 yn Boalsert fuotbalje tsjin JV Bolsward B1. Soe dit al trochgean?

C1 gjin trainen
Het trainen van c1 gaat dinsdag en donderdag niet door.
leiders c1.
Jan Los

D1 en F1 gjin trainen
SDS F1 en D1 hawwe hjoed gjin trainen.
Remco


A1 en B1 gjin trainen
De training van de A1 en de B1 gaat niet door.
groetjes Lody

Sealtoernoai B en C junioren
                      18 DESIMBER
 
           Opjaan by Bote Strikwerda
                bote_6@hotmail.com
(opjaan kin oant en mei woansdei 15 desimber)

Sealtrainen
SDS F1 en F2 hawwe moarn wer sealtrainen. Sy traine fan 16.30 oan ’t 17.30 yn de sporthal yn Easterein.


Sneon
Ek foar kommende sneon is der wer in programma foar de measte alvetallen fan de senioren, de froulju en de junioren.

Lieders en trainers
Lieders en trainers fan jeugdploegen hawwe kommende woansdei 8 desimber wer in gearkomst. Der sil werom en foarút sjoen wurde. It begjint 19.30. De lieders/trainers hawwe de agenda ûnderwilens fia de mail krigen.

Nijjierssit
De SDS nijjierssit wurdt yn 2011 hâlden op sneon 8 jannewaris.

Ledenadministraasje
De ledenadministraasje is sûnt de gearkomst fan ferline wike oergien fan Koos Plantinga nei Hilde Knol. Dat betsjut dus dat adreswizigingen trochjûn wurde moatte oan Hilde Knol. At it goed is bliuwt it adres
ledenadministraasje@vv-sds.nl.

Net de nije trainer
Ate Feike de Boer waard sjoen as de nije trainer fan VV Nijland. De gesprekken rûnen al, mar nei de útstjoering fan Fuotbal Ynsicht hat it bestjoer fan Nijlân beslúten om gjin kontrakt mei him oan te gean (sjoch
hjir). Miskien is Gerry Snel wat…………..

Harsens derby (348)
Dit wie fêst de bedoeling net, mar sear die it al: