Weppers moandei 3-9

Weppers snein 2-9
2 september 2012
Weppers tiisdei 4-9
3 september 2012

SDS League
As it goed giet dan kinne jim jim ein dizze wike ek wer ynskriuwe foar de SDS League. Hâld de webside yn de gaten.

SDS D1
Voor de D1 is er gewoon trainen van 18:00 tot 19:00 elke Dinsdag en Donderdag.
Groet,
Wytze

Trainingen F-pupillen:

In week 37 gaan de F-pupillen weer trainen op woensdagmiddag onder leiding van Tsjipke Okkema.
Houd de site in de gaten voor tijden en ander wetens waardigheden.
F1 en F2 zullen eerder beginnen met trainen, hierover ontvangen jullie een mail.

Trainingen E-pupillen:
De E-pupillen gaan ook weer los in week 37. Ook voor de E’s geldt ; houd de site in de gaten voor tijden en dergelijke.
E1 is gestart in week 35.

Trainingen D-pupillen:
D1 en D2 zijn al gestart met trainen.
D3 start met trainen in week 37.
Houd de site in de gaten voor tijden en ander wetens waardigheden.


Sportvrienden en vriendinnen,
Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Voor het leiden van wedstrijden zijn er volop scheidsrechters nodig.
Wie heeft er zin in om F en/of E pupillen te fluiten??
Aanmelden kan bij Andre Vink 333134 of famvink@ziggo.nl
Heb je nog geen ervaring met fluiten, en wil je wel graag. Dat kan, want in september komt er 1 avond speciaal voor pupillenscheidsrechters. De miniumleeftijd is 14 jaar voor de F en 16 Jaar voor de E pupillen.
Groetjes, Andre Vink

Ûnwennich
Foarige wike hat D2 is trainingsfjild foar de klaaiboxen officieel foar it nije seizoen yn gebrûk naam troch it delsetten fan de grutte goal. Keeper Mark Klijnsma moat nog wol in bytsje wenne oan dat grutte ding.Ferljochting ôfsteld
De ferljochting op it MFT en it lytse trainingsfjild is bysteld. Klaas Pompstra makke foto’s fanút de heechwurker en Feike Jorritsma fanôf de grûn.Greidhoek’ Festival
Op sneon 15 septimber wurdt op it swimbadterrein yn Wommels it 2e Greidhoek’ Festival hâlden. It terrein is fanôf 17.00 iepen om noflik “oars as oars” te iten foar in skaplijk pryske, foar de bern sil DJ Sjoerd dan muzyk draaie. Fanôf 19.00 is er muzyk fan û.o. Automatic Sam, DJ Fumes, dEROELS en dé CCR-coverband The Fortunate Sons, der is in stille disco, der is kuenst, de dichters Nyk de Vries en Tsjêbbe Hettinga steane der en de film “Greidegeast” sil yn premiëre
gaan.
De yntree is 8 euro. Bêrn fan de basisskoalle meie fergees nei binnen.
Mear ynfo is te finen op
www.greidhoekfestival.nl.

Harsens derby(827)
Knappe assist!