Evenementen in november 2022

Weppers snein 27-3
26 maart 2011
Weppers tiisdei 29-3
28 maart 2011

Traine B-seleksje
Dinsdag is er geen trainen van de b –selektie, dit ivm een wedstrijd van het tweede tegen oeverzwaluwen.
Johan

Seleksje SDS 2
De volgende spelers morgen mee naar koudum: 
Harmjan
Sytse
Bauke
Syb
Jansimon
Jelte pieter
Arjen
Anne
Wytze
Feite
Elger
Robert
Dirk yde
Jort 
Vertrek  18.30
Spelen om 20.00 
Graag autos meenemen 
Johan

E1
we moesten zaterdagmorgen weer voetballen tegen ons sneek het was mooi weer om te voetballen maar het voetbalveld leek wel een zandbak. in de eerste helft scoorden peter en wytse en een van ons maakte een eigen goal in de tweede helft scoorde de tegen partij twee keer en toen scoorde wietse nog drie keer.  we hebben met 6-2 gewonnen het was een mooie wedstrijd
GR.JELMER E1

Zeerobben DA1 – SDS DA1 4-2
Mei sok moai waar as juster, wolle je else dei wol in wedstryd fuotbalje. Wy mochten juster oantrede tsjin de nûmer 2, Zeerobben. ‘Pittige tantes en in partijdige skeids’ hearden we út ferhalen. Dit kloppe beide wol, de froulje fan Zeerobben wiene goed en foaral hun snelle spits wie ús wat te dreech. Nei in healoerke siet dêrom ek de 1-0. Yn ferbân mei in foutsje fan de keepster fan Zeerobben mocht Tessa op de lijn fan it sechstsjinmetergebied fanút in frije traap probeare te skoren, de keepster die it dit kear better en sloech de bal fuort. Mei 1-0 nei de thee mei in soad sûker.
De earste 10 min. fan de twadde helte wiene net oan ús besteed. Nûmer 16 kriech de bal wer yn’e fuotten en hjirtroch skoarde se 2x. SDS begon hieltiid better te fuotbaljen, we kreëarden in soad kânsen en kombinaasjes wiene hielendal top. Nei lange tiid op de oare helt te fuotbaljen, kaam dêr dochs wer in counterbal fan Zeerobben: 4-0. De dames út Harns wiene sa bliid, mar doe’t hun spits wissele waard sloech hun stemming om. De bek gong hieltiid faker iepen en de skeids hie syn nocht, in giele kaart dy foel. SDS waard hieltiid posityfer en fanút in kornerbal fan Jildou traappe Jits Spits de bal yn it hoekje fan de goal. In pear minuten letter wer sa’n moaie kominaasje, Jits gong foar har 2e doelpunt, de keepster hie de bal… dat tocht se, mar ús Spits stoen klear om de bal in simpel traapke te jaan. Hjirby hat Jits har doelpuntensaldo wer efkes omheech helle, want Pieter kaam har ferjistente ticht by. Zeerobben bliuwn negatief en de skeids stjoerde in ferdedigster mei read in fjild ôf. Kom op SDS, gryp de kânsen no’t se noch mar mei 10 binne! Mar nei in pear minuten floot de skeids, einde wedstriid. We ha goed wurk levere, mar de punten bliuwden achterwege. Folgende wike stiet Makkum op it programma, dan hoopje we werris 3 punten mei nei hús te nimmen.
De famkes fan DA1

Gehoord langs de lijn:
‘Logisch dat NOK wint van SDS E3, zij spelen altijd op zand….’

Harsens derby(435)
Dy sjocht se fleanen: