Weppers moandei 27-8

Weppers snein 26-8
26 augustus 2012
Weppers woansdei29-8
28 augustus 2012

SDS A1
De bekerwedstriid giet tiisdei net troch. De wedstriid is ferskood nei 11 septimber om 18.45 oere.

Tiisdei 28 augustus 2012
Blauw wit 2 – SDS 2
Spylje: 18.45 oere
Fuort: 17.30 oere

Seleksje:
Pieter Kamstra
Sjoerd van Beem
Jelte Pieter Dijkstra
Marten Faber
Gerrit Flisijn
Feite de Haan
Sytse Hibma
Jan Simon Jelsma
Hendrik de Jong
Sytse Kooistra
Arjen Los
Sjoerd Rispens
Anne Stenekes
Jort Strikwerda
Bote Strikwerda
Robert Sybesma

F1 en F2,
Jûn traine foar de klaaiboxen fan 18:00 oere oant 19:00 oere.
Heiten en memmen keapje mar nei broeken foar de jonges, want we sille it fakânsje spek der of traine….

Gr. Luuk, Nanning en Hans

D1 traint moarn wêr,
Moarntejûn (tiisdei) traine efter de sporthal om 17:00 oere. Trainer Christiaan Plantinga.
Soarchje datst der op tyd bist.
Woansdei bekerje yn Deinum, lit witte op
schaarha@gmail.com astdo der bist.

Golffuotbal
Sneontemiddei wie it golffoutbal foar de A, B junioren, dames en senioren en oare belangstellenden.
Sa’n lytse 40 man dienen mei oan dit spektakel.
We moasten earst efkes wachtsje foar in dikke bui mar dernei koenen we los.
By de jeugd wie Almar kramer de beste mei 49 handicaps
En by de senioren wienen Peter Sybesma en gert Jan Hiemstra mei 50 handikaps de winners.
In tige slagge middei en foar herhaling mooglik.

Moarns wie der in fuotbal klinik foar de jeugd. Sa’n dikke 50 fuotballers dienen hear oan mei.
Ûnder lieden fan Jaap de Blaauw mei de CIOS studinten Alaydala, Christiaan en Wytze.
2x 45 min mei limonade yn de pause en dernei patat.
Alle minsken die mei dien ha oan dit alles tige tank.
Ek de Skoalleseize en de jub. Kommissje tige tank foar dizze 4 dagen.

Bestjoer SDS

Jaap de Blaauw mei de jeugd
Jaap de Blaauw hie it der sneon mar drok mei. 
 

SDS 1
Moarntejûn spilet SDS 1 de bekerwedstriid tsjin Arum 1. De seleksjes steane bij weppers snein

Trainingen F-pupillen:
In week 37 (de wike fan 10 septimber) gaan de F-pupillen weer trainen op woensdagmiddag onder leiding van Tsjipke Okkema.
Houd de site in de gaten voor tijden en ander wetens waardigheden.
F1 en F2 zullen eerder beginnen met trainen, hierover ontvangen jullie een mail.

Trainingen E-pupillen:
De E-pupillen gaan ook weer los in week 37. Ook voor de E’s geldt ; houd de site in de gaten voor tijden en dergelijke.
E1 start in week 35, Ferry en Theo mailen jullie hier nog over.

Trainingen D-pupillen:
D2 is al begonnen met trainen. D1 ontvangt via de mail trainingstijden en wanneer ze van start gaan.
D3 start met trainen in week 37.

(De trainingen van de standaardteams vangen eerder aan in verband met de bekercompetitie).