Weppers moandei 23-11

Keunstgersfjild útsykje
21 november 2015
Weppers tiisdei 24-11
23 november 2015

Traine?
Der kin hjoed net foar de boksen traind wurde. Op it MFT traine is in opsje.

Trainen B1
Hans van der Schaar krijt jûn by it trainen fan B1 assistinsje fan Hendrik de Jong fan SDS 1.

B2 út de kompetysje
Spitich genôch is B2 út de kompetysje helle. Sy hawwe te min spilers wêrtroch der sneons faak net fuotballe wurde kin. Sy binne no definityf út de kompetysje helle. Foar de spilers dy ’t oerbliuwe wurdt in oar plakje socht binnen SDS.

Het raadsel van de bloemen.

Inmiddels een week geleden werd ik verrast met een prachtige bos bloemen, bij mij thuis bezorgd door de bloemist.
Volgens de bezorger zou op het kaartje wel staan van wie ze kwamen….
Maar op het kaartje staat alleen de tekst: ‘Do vertsjinnest it’.
Na een berichtje op Facebook en wat rondvragen bleek dat er een link moet zijn met voetbal. En waarschijnlijk met damesvoetbal bij SDS.
Er zijn meer mensen die betrokken zijn bij (dames)voetbal die ook zo’n prachtige bos hebben ontvangen. Dezelfde tekst op het kaartje en ook bij hen is de afzender onbekend.
Erg leuk om een bos bloemen te krijgen maar het voelt raar dat ik niemand daarvoor kan bedanken….
Daarom dit berichtje voor de SDS site  met de verwachting dat de gever het zal lezen: HARTELIJK DANK VOOR DE PRACHTIGE BOS BLOEMEN!
En ik doe er een foto bij voor al die andere vrijwilligers van SDS die ook bloemen verdienen! Want wat wordt er door al die mensen met elkaar veel werk verzet!

Jacomien Heeres

Voetbalsjurts
De grutte klups helje in soad jild út “merchandising”. Dat betsjut foaral alle jierren in oar út en thús sjurt en op tiid wat nije spilers helje. Ek al is de sjurtsponser net feroare toch bliuwt de ûntwikkeling fan sjurts hieltyd troch gean. Op
dizze side in aardich oersicht fan al tal fan klups yn Nederlân en it bûtenlân.

Krusbannen

Dit is de  kreas ynpakte knibbel fan Jan Friso Bruinsma, dy’t wij jieeren lyn ek noch wolris bewûnderje koene op it fuotbalfjild. In krusbânoperaasje maake yn earsten in ein oan syn karriere. Hij leit no wer plat foar al wer in oare krúsbân.

Fan herte lokwinske!
Juster wie it de jierdei fan Hendrik Engbrenghof en hjoed dy fan Rudy Dijkstra. Beide fan herte lokwinske!

Nije Treffer
Foar de krystfakansje hoopje wy wer mei in nije edysje fan de Treffer te kommen. As jim noch wat hawwe, mail it dan nei
DeTreffer@vv-sds.nl.

Alderaardichst
Tinke je dat je sneons noflik thús fuotbalje en dan docht plots bliken dat je út moatte…….. (klik hjir).

Bedriuwsfollybal
Kommende freed is der wer it jierlijkse Littenseradiel Bedriuwenfollybaltoernoai yn de sporthal yn Easterein. Wy binne benijd hoefolle fuotballers der meidogge dy ’t sneons wer fuotbalje moatte;)