Weppers moandei 21-6

SDS WK-League (29 wedstriden)
20 juni 2010
Programma aug/sep. 2010
21 juni 2010

SDS webshop is iepen!
Rjochtsûnder is de knop te finen fan de SDS-webshop. Hjir kinne jim û.o. de nije SDS-tassen, SDS-trainingspakken en SDS-polo’s bestelle.
Webshop!

Boek
Tijdens het slotfeest (barbecue en voetbal kijken) van SDS 1 (vrijdag 11 juni) heeft Dick alle spelers en stafleden bedankt. Als herinnering aan dit seizoen een boekwerk met alle weetjes van het afgelopen seizoen.
Ik heb nog enkele exemplaren liggen voor diegene die niet aanwezig waren tijdens dit feest.
Groetnis,
Marco Hoekstra

Goed
Foarige wike wie Hendrik Eringa de ienige dy ’t de útslach fan Dútslân – Servië goed foarsein hie. Ek net sa raar, want Hendrik hat Dútslân alle 3 wedstriden op ferlies stean en yn de earste ronde derút……..

Shrek van Gelder
Shrek van Gelder
Leuk!

WK
Jûn wer it Wommelser Kampioenskip. It begjint om 20.00 op it skopfjild fan Wommels.

WK 17 juni 2010 
Dizze edysje kint in koart ferslach, redenen die hjir oan te grûnslach lizze is:
– Der is genoch oer praat de lêste dagen.
– Gruttendiels ferjitten wat der barre is. 
Team Swart wûn troch karakter fuotbal, winnende goal kaam fan de foet fan undergetekende.
Hoogachtend, 
Alg. Stat. Dir. H.K. Engbrenghof


Harsens derby (237)
Dy Vuvuzela’s leverje in allemachtich ferskriklik lawaai en alderaardichste bylden op: