SDS WK-League (29 wedstriden)

Weppers snein 20-6
19 juni 2010
Weppers moandei 21-6
21 juni 2010

It sit noch ticht op elkoar. De wedstryd fan Italie tsjin Nij Seelan levere allinne Tom en Pieter 10 punten op en sij denderje de top tsien binnen.  Jelle Wiersma hie in goeie snein. Hij is hast werom oan de top. Opfallend is dat dat broer en sus Strikwerda (15 en 16)gelyk steane. Bliuwt dat sa?
De reade lantearne wurdt no troch 4 man fêstholden.
 

1 Aant Hofstra 115
2 Jelle Wiersma 110
3 Hammie Westra 105
4 Syb Overal 100
5 Bas van der Weij 95
6 Bauke Dijkstra 95
7 Jan Simon Jelsma 95
8 Anke van Asselt 90
9 Paul Reitsma 90
10 Tom & Pieter 90
11 Jan Mulder 90
12 Douwe Durk Reitsma 85
13 Pieter Kamstra 85
14 D.”Altyd Boppeoan”Nauta 85
15 Bote Strikwerda 85
16 Seriette Strikwerda 85
17 Trienus de Jong 85
18 Feike Jorritsma 85
19 Klaas-Bouke Faber 85
20 Ate Feike de Boer 85
21 Jelte-Pieter Dijkstra 85
22 Lisanne Stenekes 80
23 Meinte Wesselius 80
24 Jan Strikwerda 80
25 Peter Sijbesma 80
26 Rixt/Reino 75
27 Andrew Feijten 75
28 Robert Sybesma 75
29 Jesse Noordmans 75
30 Kees Adema 75
31 De Sippenserboys 70
32 Arjan Posthumus 70
33 Hessel Yntema 70
34 Lieuwe-Jan Yntema 70
35 Bauke Jan Plantinga 70
36 Esther Hoitenga 70
37 Johan Delfsma 70
38 Martin Rienstra 70
39 Jaap Toering 70
40 Wilma Sjaarda 70
41 Lolke Hofstra 70
42 Jacob van Wieren 65
43 Foeke Reitsma 65
44 Immie Kamstra 65
45 Hendrik Eringa 65
46 Tsjipke Okkema 65
47 Sjoerd van Beem 65
48 Ids de Boer 65
49 Jan Stenekes 65
50 Geartsje Klaversma 60
51 Jan-Thomas Faber 60
52 Jan-Klaas Faber 60
53 Jeroen Brouwer 60
54 Ruurd Boorsma 60
55 Willem Wijnia 55
56 Hendrik de Jong 55
57 Klaas Dijkstra 55
58 Anne Stenekes 50
59 Jacob Plantinga 50
60 Sytze Kooistra 50
61 Boudewijn Kramer 45
62 Henk Postma 45
63 Igor Kalinowski 45
64 Gearard Posthumus 45