Weppers moandei 20-9

Weppers snein 19-9
19 september 2010
Weppers tiisdei 21-9
20 september 2010

Tink om de fjilden
Beste trainers van SDS,
Wil iedere trainer de komende dagen met extra zorg bekijken of er inderdaad getraind kan worden.
Er kan niet getraind worden bij:
– Water op de velden.
– Zachte drassige ontstabiele ondergrond.
– Vorst en lichte dooi.
– Onweer.
Alternatieven zijn:
– duurloop op de weg.
– straatvoetbal met aangepaste schoenen.
Er mag niet getraind worden op de velden.
Na de laatste training graag de goals zoveel mogelijk aan de kant, en de boxen netjes opgeruimd.
vriendelijke groetjes, Andre Vink
(namens HB SDS)

Nijste útslaggen en stannen
André Vink hat ús alle útslagen(dy ’t bekend wiene) en nijste stannen maild fan ôfrûne wykein. Klik hjir om se te besjen. Wy hoopje se fanôf no eltse moandei hjir op de webside te hawwen.

Seleksje SDS 2
wijziging in aanvangstijd oefenwedstrijd dinsdag
aanvang 19.30  vertrek 18.15
selectie: 
keeper sjoerd van beem, syb, jort, jan simon, grietzen, dennis, anne, wytze, gerrit, robert, willem, jelte pieter, arjan los, elger, arjan posthumus. 
afmelden bij trainer 0646090270 
bij afgelasting trainen om 19.00
 
groeten
johan

Webshop
Webshop!
Oan ’t no ta is der foar €1100,- oan klean besteld yn de SDS-webshop. Der kin dizze wike noch besteld wurde sadat nije wike de oarder de doar útgiet.

Op de foto
SDS 1 is sneon op de foto kommen. En dat wie noch in hiele organisaasje, hawwe wij begrepen. Enne Bruinsma drukte úteinlik op de knop mei dit resultaat.


Koördinator A- en B-junioaren
Klaas Okkema heeft besloten om de stoppen als coördinator A en B – junioren bij de jeugd van SDS.
Voorlopig is Ab Scheepvaart (0515 – 332604, ab.scheepvaart@planet.nl ) hiervoor aanspreekpunt, er zal op nadere wijze in de vacature worden voorzien.
Met vriendelijke groet,
JC / TC – jeugd SDS.

Linen
Alle wiken moatte de linene wer kalke wurde. En soms twa kear hawwe wij ferline wike sjoen. Ofrûne freed wie Stoffel de kalker en hij wie sneontemoarn dan ek ferbaasd dat it net troch gie.
Ik ha stjonkend myn bêst dien om de linen der wer kreas op te setten mar wêrom giet it 4, 5 en 6 net troch? It sil dochs net om it fjild wêze wol? Op plakken wie it wol wat súterich mar op oare plakken kin men op sokken oer it fjild rinne.
Dan hie men better it trainen op tongersdeitejûn ôflosse kinnen want it is krekt as binne de jierpels der krekt út dold.
st

Klaverjasse

Tongersdeitejûn kin der wer klaverjast wurde yn de kantine. Organisearre troch de aktiviteitenkommisje fan SDS. Om 20.00 geane se los.

Fonetysk
Julien Escudé fuotballe yn it ferline by Ajax en no by Sevilla. Y.f.m. de ekonomyske malaise hat hy der foar keazen om syn sjurt wat goedkeaper bedrukke te litten:
SQD
Witte jim noch mear fuotballers dy ´t soks dwaan kinne, mail it nei info@sds.nl. Wy tochten sels oan in âld-fuotballer út Liberia, George Weah. Oftewol; WA.

Harsens derby(296)
Dit is in alderaardichste goal fansels: