Weppers moandei 20-8

Weppers snein 19-8
19 augustus 2012
Weppers tiisdei 21-8
21 augustus 2012

SDS 2/3
Dinsdagavond 21 augustus 18.45 uur SDS 2 – Hardegarijp 2, selectie wordt bekend gemaakt via de site. Training vervalt.
Donderdagavond 23 augustus 19.00 uur trainen.
Zaterdag 25 augustus om 12.45 uur trainen en aansluitend om 14.00 uur voetbalgolf (geef je op via de site) en daarna even ‘sitte’
Dinsdagavond 28 augustus 18.45 uur Blauw-wit 2 – SDS 2, selectie wordt bekend gemaakt via de site. Training vervalt.
Donderdagavond 30 augustus 19.00 uur trainen. Na afloop (20.45 uur) een selectiebijeenkomst in de bestuurskamer, het verzoek aan iedereen om hierbij aanwezig te zijn!
Zaterdag 1 september start competitie!

Groet,
Jeroen en Marco

SDS 2 bekert thús
Tiisdei 21 augustus 2012
Beker: SDS 2-Hardegarijp 2
18.00 oere yn de boks
18.45 oere spylje

Seleksje:
1. Ayanle Barkat
2. Sjoerd van Beem
3. Jelte Pieter Dijkstra
4. Geert Dijkstra
5. Sytse Hibma
6. Jan Simon Jelsma
7. Hendrik de Jong
8. Jentsje Jorritsma
9. Pieter Kamstra
10. Sytse Kooistra
11. Remon Rameau
12. Anne Stenekes
13. Jort Strikwerda
14. Bote Strikwerda
15. Robert Sybesma
16. Eddy Visser

Seleksje SDS 1
SDS 1 bekert tiisdeitejûn yn Aldehaske tsjin Oudehaske 1. De seleksje sjocht der sa út:
Jaap
Arjan
Harm
Feiko
Ewout
Erik
Wytze
Jelmer
Dirk
Dirk Yde
Redmar
Wietze
Tjeerd
Johan
17.30 : fuort
19.00 : fuotbalje
grinsrjochter: Klaas Overal

Ferslach en foto’s  SDS 1 – Zeerobben
Op de side fan Zeerobben stiet in ferslach fan de bekerwedstriid fan ôfrûne sneon. Jim kinne it
hjir lêze en besjen.

Grietzen
Grietzen Broersma hat ferline jier it hiele jier net fuotballe troch in earnstige blessure oprûn yn it wedstriid tsjin Heerenveense Boys. In operaasje en in lange revalidaasje wie it gefolch.
It is noch altiten net yn oarder mei de knibbel. Nije wike moat hij op en nij ûnder it mes want in “ferfelende skroef” moat efkes bijslipe wurde om de pine bij belesting fuort te krijen.

Skûtsjesiler
Binnen de SDS gelederen is no ek in skûtsjesiler. Christiaan Hoekstra (SDS 5) hat de lêste twa dagen meidien op
dit skip. as peiler. Dat wie yn de C klasse en de resultaten wiene dy twa dagen goed (4de en 7de). Gjin tafal kinne wij no al konkludeare.

Opjaan jeugd

Foar de jeugd (C, D, E, F) is der sneontemoarn 25 augustus in klinik ûnder lieding fan Jaap de Blaauw en de A-seleksje spilers. Opjaan kin troch op start te drukken en de gegevens yn te fullen. Doch it sa gau mooglik en sis it ek tsjin oaren. It moat foar tongersdei om 19.00 oere dien wurde.

Fuotbalgolf

Foar de B en de A junioren, foar de froulju, senioren en oare belangstellenden is der sneontemiddei fuotbalgolf op it Skoalleseizekompleks. It begjint om 14.00 oere. Wat wij der fan sjoen hawwe liket best genôch. Elkenien kin meidwaan. Jou dy op troch op it plaatsje te klikken. Opjaan moat foar freed dien wurde. Doch it. Doch it no gelyk.

Auke 50

Snein is Auke 50 jier wurden. Dat er noch mar langje fluitsje mei.