Weppers moandei 16-8

Weppers snein 15-8
14 augustus 2010
Weppers tiisdei 17-8
16 augustus 2010

SDS 4,5, en 6
Tiisdeitejun 8 oere wurdt der balle op it skopfjild fan Wommels troch een oantal fan ‘e roedel fan 6. Dit ûnder it motto: It bier fan’e freule, pc, snitswike ensf. der even út switte. As der noch minsken fan it 4e en 5e meidwaan wolle, soe mooi wêze, ken we even gruttere partyen meitsje! Sjoch jim tiisdeitejun 8 oere
Sytse Hibma


SDS 1 oefent tiisdei tsjin QVC 1

Kommende tiisdei om 20.00 oere spilet SDS 1
in oefenwedstriid yn Starum tsjin QVC 1. Fertrek-
tiid is 18.15 oere út Easterein. De folgende
minsken wurde ferwachte:
1. Jaap
2. Marten
3. Ewout
4. Feiko
5. Tsjipke-Klaas
6. Mark
7. Henk
8. Harm S.
9. Sytse
10. Andries
11. Arjen L.
12. Redmer
13. Jort
14. Jildert
15. Jacob v. W.
16. Hendrik
Sjoerd, Harm-Jan en Thor kinne mei it twadde
meitraine.
 
Oant safier!
Groetnis DYS

D1

Woensdag 18 augustus speelt D1 tegen LSC D1 de eerste oefenwedstrijd. Habtamu de Hoop is deze zomer overgestapt naar deze ambitieuze club en zal op 2e divisie niveau zijn carrière in Sneek voortzetten. Habtamu werd zaterdag door zijn coach alvast naar Wommels gestuurd om te rapporteren over de nieuwe samenstelling van SDS D1, die fanatiek trainden op het sportveld. Jammer genoeg kan Habtamu wegens vakantie (Sail Amsterdam) niet meedoen tegen SDS.
Tjerk

SDS-webshop
Hawwe jim alris efkes yn de SDS-webshop sjoen?
Dit kinne jim der allegear krije:
SDS-Tas: €33,-
SDS-Rugzak: €27,-
SDS-Trainingspak: €42,-
SDS-Polo: €21,-
SDS-Trainingsbroek kort: €18,50
SDS-Sweater: €25,-
SDS-Midjack: €47,50
SDS-Trainingsshirt dry-fit: €21,50
Webshop! 

Coördinatoren
It trainen foar de jeugd begjint dizze wike wer. Binne der fragen dan binne dit de kontaktpersoanen.
A en B: Klaas Okkema, 0515 – 332221, ks.okkema@planet.nl
C: NIEUW: Boudewijn Kramer, 0515 – 852400,
boudewijn64@hotmail.com
D: Tsjipke Klaas Okkema, 06 – 18296720,
tsjipke18@hotmail.com
E: Robert Hoekstra, 0515 – 331190, tineke-robert@hetnet.nl
F: Anne Hallema, 0515 – 332928, annehallema@hetnet.nl 

A’s en B’s begjinne hjoed wer
Maandag gaan we weer beginnen te trainen.
De B junioren worden om 19.00 uur op het veld verwacht en de A jun. om 20.15 uur.
Oant sjen,
Lody.
 
Fuotbalwiisheden
‘De âldtsjes ûnder ús kinne miskien Jaap Fischer noch wol. De protestsjonger út de jierren 60 begjin 70. Hij spilet noch altiten, mar no ûnder de namme Joop Visser. En dy Joop hat wat de wiisheden fan Cruijff op melody setten.