Weppers moandei 11-1

SDS op OFK (slot)
9 januari 2016
Weppers tiisdei 12-1
11 januari 2016

Trainer

Sa’t jim witte wurdt de hjoeddeiske trainer fan Scharnegoutum Marco Hoekstra takem jier trainer bij SDS 1.
Scharnegoutum hat ûnderwilens ek in nije trainer fûn en dat is wurden Remco Bervoets, de trainer fan de A’s fan SDS.
Fan herte lokwinske en sukses mei dizze útdaging.

Toernooi
Kommende sneon 16 jannewaris  hawwe de MD 1 en MC 1 harren sealtoernooi. Wa’t har noch net opjûn hat, kin dat fia dit berjocht dwaan.

Nij nûmer
Boudewijn Kramer en Baukje  de Jong hawwe in nij fêst tillefoannûmer:0515-413724. Harren 06 nûmers binne net feroare.

Tarieding SDS 1
Dinsdag 12 januari 1e training
Zaterdag 16 januari wedstrijd A-junioren – 1e elftal (nog geen tijd afgesproken)
Dinsdag 19 januari Franeker zon. – SDS     20.00 uur
Zaterdag 23 januari  Minnertsga – SDS competitie
Dinsdag 26 januari Bolsward zon – SDS   20.00 uur
Zaterdag 30 januari SDS – Mulier competitie (Opende als schaduwwedstrijd)

I.v.m de weersomstandigheden kunnen de trainingsavonden afwijken en kan er eventueel op Maandag en woensdag in Franeker worden getraind.

Alde Treffer
De Treffer fan 1973 stiet dizze wike sintraal. It earste stikje giet oer it grevel trainingsfjild.


De harsens der efkes net bij (1)