Weppers freed 9-7

Weppers tongersdei 8-7
8 juli 2010
Bekeryndielingen 2010-2011
9 juli 2010

Bekeryndieling SDS 1
De bekeryndieling foar SDS 1 is ek bekend. Sy sitte yn de folgende poule:
1 Oudega 1
2 De Wâlde 1
3 Makkum 1
4 SDS 1

Bekeryndieling SDS 2
De bekeryndieling foar SDS 2 is ek bekend. Sy sitte yn de folgende poule:
1 Zeerobben 2
2 AVC 2
3 SDS 2
4 Mulier 2

Bekeryndieling SDS 5
De bekeryndieling foar SDS 5 is ek bekend. Sy sitte yn de folgende poule:
1 Heeg 4
2 Oeverzwaluwen 4
3 SDS 5
4 Nijland 3

Bekeryndieling SDS A1
De bekeryndieling foar SDS A1 is ek bekend. Sy sitte yn de folgende poule:
1 Bergum/BCV Comb. A2
2 SDS A1
3 Frisia A2
4 SC Franeker A1

Oare bekeryndielingen
Wy koenen sa gau net mear SDS-teams fine by de bekeryndielingen. Jim kinne
hjir alle bekeryndielingen besjen, miskien sjogge jim noch in SDS-team.

Kompetysje-yndieling SDS 2
Hjir de nije kompetysje-yndieling foar kommend seizoen foar SDS 2. Sy meie los yn in hast folledige Fryske kompetysje:

1e klasse A
1 Blauw Wit ’34 2
2 Urk 4
3 Fean’58 2
4 Veenwouden SC 2
5 Balk 2
6 SDS 2
7 Leeuwarder Zwaluwen 2
8 Flevo Boys 3
9 BCV 2
10 Oeverzwaluwen 2
11 Heerenveense Boys 2
12 Harkemase Boys 2

Kompetysje-yndieling SDS 3
Hjir de nije kompetysje-yndieling foar kommend seizoen foar SDS 3. Sy kinne it kommend seizoen wol in pear kear op ‘e fyts nei in útwedstryd:
3e klasse C
1 Heeg 2
2 Waterpoort Boys 2
3 NOK 2
4 IJVC 2
5 Oudehaske 2
6 AVC 2
7 Bolswardia 2
8 SC Franeker 5
9 Joure SC 3
10 SDS 3
11 QVC 2
12 Mulier 2

Kompetysje-yndieling SDS A1
Hjir de nije kompetysje-yndieling foar kommend seizoen foar SDS A1.
1e klasse C
1 SDS A1
2 Franeker SC A1
3 Dronrijp A1
4 Workum A1
5 Annaparochie St. A1
6 S.C. Stiens A1
7 Wykels Hallum A1
8 Zeerobben A1
9 Frisia A2
10 JV Bolsward A1
11 Balk A1
12 CVVO A1

Oare kompetysje-yndielingen
De rest fan de kompetysje-yndielingen kinne jim
hjir fine. Wy sille letter alles wol efkes útsykje. 

WK-Finale yn de kantine

Oan alle leden, donateurs en belangstellenden
Sneintejûn de wedstriid Nederlân – Spanje te sjen op in grut skerm yn de kantine.
De kantine is om 19.00 oere iepen.
Bestjoer SDS

Mei Oranjebal op it dak

Yn dizze oranjetiid sjogge je de gekste dingen op ynternet. Mar ek tichtbij. Sa seagen wij ús eigen Jan Stenekes mei syn nije âlde Daf-33 mei in oranjebal foarop it dak. Werom hij dat hat, is ús net dúdlik. Mail ús at jim Jan syn gedachten folge kinne.

Lêste polygoonsjoernaal
(Polygoan stim:) “KOMT DAT MEEMAKEN!
OP DEN AANSTAANDE ZONDAGAAVOND KAN HET NEEDERLANDSE VOLK IN DEN JIMBAR IN GROOTE VEROERING GERAKEN!
ONGEACHT GELOOF, RAS EN AFKOMST ZULLEN WIJ ÉÉN GROOTE UITZINNIGE MENSENMASSA VORMEN OM DEN ORANJE MANSCHAPPEN TE AANSCHOUWEN ALVORENS ZIJ DEN GOUDEN WERELDBEEKER IN DEN LUCHT MOOGEN HEFFEN! 
OM DEZE ZINDERENDE FINALE IN UW HERBERG DEN JIMBAR MET UWE AANWEEZIGHEID TE VEREEREN BENT U WEEDEROM VAN HARTE UITGENOODIGD!”  
HUP HOLLAND HUP!

Fotosjoppe (2)
Fan ‘e wike koenen jim
hjir in prachtige fotosjop sjen fan Arjen Robben. Dizze foto mei der ek wêze:
Coco Robbens

Wommelser Kampioenskip 8 juli 2010

In earbetoan oan..Eeltsje Sikke Postma

Brusend fan energie komt der it skopfjild oprinnen, enthousiast mar tegelyk ek in biitsje bang foar wat de jûn sil bringe. Earst mar wat shaq roken foardat de bal bestrutsen wurt mei de fergulden skoun fan Eeltsje Sikke. “Soedest ffkes foar mij draaien kin Papi Hendrik?” “Gjin probleem Dikke Leo”

Op syn Maradonna’s stapt der it fjild yn, shaqje yn de bek en constant freegje om de bal, want wie hat der no in moaiere trap as de beer fan de Van Sminialeane?

Koart foar de wedstriid wurde de meast yntieme ferhalen nog mei de groep dielt, want as ien syn heart op syn tong hat..it neidiel fan dizze ferhalen is wol dat it de lêste tiid regelmjittich allenig oer de hân en har bewegingen giet.

De teams wurde ferdield en Eeltsje Sikke is yn syn nopkes, foar syn gefoel hat der in goed team en hij begjint dan ek as in fedette oan de wedstriid. Faak profileert dizze jongeman sich yn it begjin fan de wedstriid foarnamelijk op it middenfjild en leit der dochs al snel san 500m ôf. Neimate de wedstriid ferstriikt sjochst Eeltsje Sikke fan de 10 positie sakjen nei de 6 en ûteindelijk stiet der lêste man. Dat de conditie net sa best is compenseert Eeltsje Sikke foarnamelijk mei in stik ferbaal geweld om sa it teammoraliteit op te krikken. En wie kin der trouwens better as lêste man stean dan de man mei it ynsicht fan Johan Cruijf?

Maar dan slaat it neadlot ta.. Fjouwer ferkearde passes en it team ferliest harren fertrouwen yn dizze fedette..yn in pear skeamele minuten wurd de feddete onttroond en hat der de triennen yn de eagen. “Gean mar yn de hoek fan it fjild stean” ropt Erik wer Henk der metien oerhinne giet mei “Wer bist do yn godsnaam mei besich?”. Neidat Jacob dan ek nog seit “Eeltsje krijt de bal it earste heal oere net mear” knapt der iets is de beste man. “Jim smoarre der mar yn, ik kom hjir noait wer” is dan faak yn fan de gefleugelde ûtspraken om sa syn frustratie ôf te reageren. Mar dan de winnende goal..de kâns om alles wer goed te meitsjen. Toch mar wer begjinne te fuotbaljen..yn de tsjinst fan it team en wie wit sit alles hjoed mei en makket Eeltsje Sikke him wer ris!

Bliid as in bern..Erik sjit him deryn..alles wer ferjitten want de winst is wer binnen helle. It folgende WK sil it better, sa as eins elk WK. Mar Eeltsje Sikke Postma, wij ferwachtsje dit net want wij fine dei precies goed sa ast bist. 

Team Gekleurd:
Rudy,Black Pearl, Tsjipke, Arjan, Bram, Hendrik en Redmer

Team Swart:
Willem, Jacob K., Erik, Henk, Jaap, Eeltsje Sikke

Team gekleurd hat de striid knap wûn mei in stand fan 8-5 allenig die ferrekte winnende goal foel wer ût yn it foardiel fan Team Swart. Erik makke him knap ôf.

Folgende wike mandei is der wer in WK, en as it goed is binne we dan de nije wrâldkampioen!
Hoogachtend,
Alg.Stat.Dir. H.K. Engbrenghof


Harsens derby (247)
Om de Dútsers kin dy octopus dy ’t alle WK-wedstriden foarspelde wol yn de frituur. Om ús no ek wol (klik
hjir). Al docht it ús goed dat hy mei it EK 2 jier lyn ek alles goed foarsei behalve……….de finale. Dochs hawwe wy no mear mei dizze parkyt: