Evenementen in november 2022

SDS League: FC Waaksens boppeoan!
7 april 2011
Seleksjes sneon 9-4
7 april 2011

Aan alle F, E, D en C-pupillen 
In week 15 gaan we los met de SDS jeugdactie. De 2100 droppakketjes welke met extra sponsormunten (3000) zijn ingekocht tijdens de Poiesz-jeugdactie zijn binnen. Wij als JC willen er voor gaan om deze 2100 pakketjes allemaal te verkopen! We doen het met z’n allen voor ons allen. Wel hebben we ieders hulp hierbij nodig.
Via jullie leider/begeleider wordt je 1 dezer dagen gevraagd om volgende week op pad te gaan voor de SDS jeugdactie 2011.
De F en E-pupillen zijn ingedeeld in groepjes van 2 a 3 leden per straat in Wommels en Easterein. De C en D-pupillen gaan naar de overige dorpen in Littenseradiel.
Het is de bedoeling dat iedereen in ieder geval 1 avond op pad gaat. Meer mag natuurlijk altijd. Zijn na deze avond nog niet alle pakketjes verkocht dan willen we graag dat deze verdeeld worden onder de leden, zodat deze ze nog kunnen verkopen in familie, vrienden en kennissenkring. Ook op de wedstrijddagen 16 en 23 april is er nog een mogelijkheid om ze te verkopen. Het totale opgebrachte bedrag moet uiterlijk 25 april ingeleverd worden door de leider/begeleider bij 1 van de bestuursleden. Hierover krijgt de leider/begeleider nog bericht wanneer de pakketjes door hem/haar worden opgehaald. 
We gean der foar! 
Alvast bedankt voor jullie sportieve medewerking! 
JC SDS

Programma sneon 9 april
It folledige programma foar moarn kinne jim
hjir fine. It wurdt kreas waar, dus de muoite wurdich om efkes op de Skoalleseize te sjen.

Seleksjes sneon 9 april
De seleksjes foar moarn wienen wer dreech gear te stallen. Sa sjocht it der no út (klik hjir).

SDS 4 is net mear
Yn it programma foar moarn sil jim opfalle dat SDS 4 net fuotballet. Om ’t de lêste wiken bliken docht dat der te min spilers binne om 6 senioareteams fuotbalje te litten is der besletten om SDS 4 werom te lûken út de kompetysje. Ûnbegryplik as je witte dat der sa ’n 115 senioareleden binne, mar hiel begryplik as je sjogge dat it eltse tongersdei in krym is om alle teams fuotbalje te litten. Om ’t SDS 4 de minste wedstriden fuotballe hat fan de trije(SDS 4,5 en 6) waard der besletten om SDS 4 werom te lûken.

Programma kommende tiisdei
Wy sjogge alfêst oer it wykein hinne, want tiisdei wurdt der alwer yn Easterein fuotballe. SDS 1 fuotballet dan om 18.45 tsjin Heerenveense Boys 1 en SDS 3 tsjin Heeg 2.

In spannende wedstriid mei 200 % ynset fan us froulju.
Mei help fan in oantal froulje ut DA1 ( werfoar us tank) setten we of nei boalsert.
Theo wie efkes letter sadat joutzen de opstelling makke.
We begonnen yzersterk mei in klasse efterhoede.
It stie as in hus en boalsert kaam der net trochhinne.
As der by  tarina dan in bal die se fest hie ut de hannen skopt wurd en de skeids sjocht as der ek fugels oerfleane ja dan komme jo efter te stean.
Yn e twadde helte skoorde jildou de gelykmakker, en die wie sa hurd dat se yn boalsert nog nog de netten op e nei oant it tichtknoopjen binne !
We sieten nog steeds goed yn e wedstriid maar kamen dochs  op 3-1 efterstan. Mar dat wie wol neidat jildou underut helle waard, joutzen yn it strafskopgebiet delhelle waard sunder kaart  as in pingel en as dat net genoch wie waard joutzen ek nog op in gemene manier fan efteren delhelle en koe mei in soad pine nei de kant.
De skeids seach fansels wer de oare kant op.
Al mei al kinne we toch tefreden werom sjen nei in ploech froulje  mei 200% ynset  en die alles jun hawwe !!! top !!Sawol DA1 as DA2 spylje sneon thus en seker in oanrieder om ris efked te sjen. !!!!
In tefreden lieder en flagger

SKOALLEFUOTBALTOERNOAI
Woansdei 27 april
De jongereinkommisje siket skiedsrjochters (C’s en heger) en frijwilligers.
Graach melde by Hans van der Schaar
Tel  :0515 859164
Mob:06 26785381
schaarha@znb.nl

Ajax gjin kampioen?
Moandei skreaunen wy noch dat Ajax best noch wol kampioen wurde kin(sjoch “
weppers moandei“).
Lolke Hofstra leauwt der neat fan:
harree ajaxoptimist, 
heracles – ajax 2 – 1
ajax- twente      1 – 1 
ajax fia ferliezend finalist europa yn. 
lekker fierder drome mei al dy oare optimisten 
daaaaag

Harsens derby(442)
Neffens Gearard Posthumus sit SC Heerenveen op ‘e nij efter in Belgyske keeper oan:
SC Heerenveen informeerde bij Zulte Waregem naar de kostprijs van doelman Sammy Bossut, meldt de Belgische krant Het Nieuwsblad dinsdag. Een vertrek van de 26-jarige keeper, die onder contract ligt tot 2013, is bespreekbaar als het juiste bedrag op tafel wordt gelegd. Mogelijk dat Kenny Steppe tijdens de zomerstop mag vertrekken bij Heerenveen. Begin dit seizoen poogde Heerenveen Steppe te ruilen tegen Westerlo-doelman Yves De Winter. Die deal werd op het laatste moment afgeblazen toen de club Kevin Stuhr Ellegaard transfervrij kon oppikken.
It liket ús net in hiel goed idee………