Seleksjes sneon 9-4

Weppers freed 8-4
7 april 2011
Útslagen 9-4
7 april 2011

SDS 1 – it Fean 58   1 
13.00 der wêze
15.00 fuotbalje
Skelte, Ewout, Feiko, Grietzen, Kristian, Feite, Erik, Jacob-Klaas, Tjipke, Arjan, Henk, Jacob, Marten en Anne.

SDS 2 – Blauw Wit 2
11.15 der wêze
12.30 fuotbalje
Arjen L, Dirk Y., Redmer, Bauke, Jelte P, Sietse, Syb, Jort, Hendrik E., Sjoerd R., Bote en Harm Jan.

SC Franeker 2 – SDS 3
13.15 fuort
14.30 fuotbalje
Willem, Eeltsje, Elger, Sjoerd van B., Jentsje, Pieter, Christiaan, Sjoerd R, Jan, Bote, Gerlof, Ralph, Johan D. en Johan P.

SDS 4 is net mear…………… 

SVN 69 4 – SDS 5
12.00 fuort
13.30 fuotbalje
Pieter G., Bas, Thor, Pieter L., Willem V., Ids, Bertus, Tjeerd, Auke, Sipke, Christiaan H. en Ype.

SC Stiens 5 – SDS 6
13.30 fuort
14.30 fuotbalje
Erwin, Gerlof-Jan, Bram, Gert-Jan, Sytse, Pytrik, Thomas, Jan M., Doede, Bram S , Peter en Douwe.

SDS Da2 – Zeerobben Da 1
15.15 der wêze
16.00 fuotbalje
Amarins, Antje, Anna Marijke, BW, Geartsje, Nynke, Joutzen, Margriet, Sietske, Sanne Rixt, Sascha(eerste helft) en twee/ drie dames van DA1.

Wa binne der net:
Jaap (efterste krúsbân oan barrels)
Andries (gjin idee)
Jildert (noch siik?)
Wytze (ljisk)
Jelmer (blesseard)
Mark (skorst)
Harm (âlderdomsklachten)
Dennis (bekomme fan poatynfeksje)
Gerrit F. (no al ûnwennich fan Easterein)
Jan-Simon (kût)
Hendrik (klear foar operaasje oan achillespees)
Robert S. (hamstring)

Geert Dijkstra (skroefkes draaie)
Stefan (auto’s oan ’t demonteren)
Sybren N. (bekomme fan ferline wike)
Sybren W. (studere)
Wichard (nei Tottenham Hotspur – Stoke City)
Jelte (treurt om ferlies fan SDS 4)
Lieuwe vd B (sjoch Rudy)
Rudy (sjoch Jelte)
Romke (sjoch Lieuwe)
Doede K. (sjoch Romke,, Jelte, Rudy en Lieuwe)
J.L. út W. (siket geskikte wenromte)
Frans-Pieter (auf die Heimat)
Ronny & Jeroen W. (op lytse fan Ronny passe)
Eddy de B. (giet foar kampioenskip mei Ajax)
Ype B. (by fuotbaljende dochter sjen)
Harm-Auke (biljert-earm)
Anco (yn Snits)
Klaas K. (hat syn nocht fan ’t keepen)
Boudewijn K. (drok mei fuotbaljende jeugd)
Lieuwe M. (te winkeljen)
Durk O. (moat wenne oan nije rêch)
Jacob P. (yn de tún oan ‘e gong)
Klaas Dak (by fuotbaljende soanen sjen)
Jappie (mei Wichard mei?)
Ids de B. (gjin idee(*)
Jan-Bouke (plaatsjes draaie)
Steffen (noch in bytsje heal)
Igor (gjin idee)
Bauke-Jan P. (helpt syn heit yn ‘e tún)
Martijn R. (lykas Igor)

* Hoi wepmasters,

By ”Wa binne der net” seach ik myn namme stean, mar mei de reden ”gjin idee”.
Ik bin der net omdat ik in blessure oan de knibbel oprûn ha, troch de grutte sânbulten dy’t der 2 wike lyn op it B-fjild leine!
Groeten Ids