Weppers freed 7-10

SDS League: Paul pakt wykpriis!
7 oktober 2011
Seleksjes sneon 8-10
7 oktober 2011

Programma sneon
Kommende sneon is der wer in flink programma. Jim kinne
hjir sjen hoe let jim favorite alvetal moat.

SDS 3
De wedstriid SDS 3 Leeuwarder Zwaluwen 3 giet net troch. Sykte fan de LZ spilers.

C2
C2 giet net troch. de fjilden yn Aldehaske binne te wiet.

B-junioren
Us fêste korrespondente fan B1, Hester, lit it folgjende witte út namme fan de koaches:
De b junioren vertrekken morgen om kwart voor acht bij de sportvelden vandaan.

Wichard en Gert Jan
SDS 5 moat sneon nei Blija. Wij kinne ús foarstelle dat sij dêr nettsjinsteande harren lange fuotbalkarriere noch nea fuotballe ha yn dit “gat”.

C1 
Bij deze nog
wat foto’s van het C1-Terschellingfeestje, met als titel: Het is weer voorbij die mooie zomer.
Zaterdag wacht de topper tegen AVC in de Schotse competitie (3x tegen zelfde tegenstander.)
Uiteraard is iedere liefhebber van verzorgd voetbal weer welkom!!
Tjerk

Fluitsje?
SDS F4 moat kommende sneon tsjin QVC F3, mar sy hawwe noch altiten net in skiedsrjochter. Wa wol dizze leave jonkjes sneon fluitsje? De wedstryd is om 10.10 yn Easterein. Mail asjeblyft nei
info@vv-sds.nl!

As wy de mannen sa sjogge kinne de giele en reade kaarten wol thús lizzen bliuwe.

Douwe Kool
Âld-SDS’er Douwe Kool soe by Heerenveense Boys 4 fuotbalje dit seizoen, mar hat dêr noch gjin tiid foar hân. Hy hat it wat te drok mei syn band Rauzer wêr ’t hy in Europeeske tour mei dien hat. Sjoch hjir mar ris.

Harsens derby (582)
“Messi-Tor in Liga Zwei”
Das ist dochs wahnsinnnnn??