Seleksjes sneon 8-10

Weppers freed 7-10
7 oktober 2011
Ut- en ferslaggen sneon 8-10
7 oktober 2011

Yn dit earste echte hjerstwykein komme de folgjende seleksjes it fjild yn. SDS 1 , 2  en 3 fulle it A- fjild fan 12 oant 18.00 oere, SDS 4 sil it B-fjild betrede en SDS 5 reizget ôf nei Blija.

SDS 1   
13.00: der wêze
14.30: fuotbalje
Skelte, Ewout, Feiko, Erik, Jacob-Klaas, Jildert, Wytze, Tsjipke, Arjan, Jelmer, Dirk Y, Harm, Jaap, Elger.
Flagger: Sjoerd van Beem

SDS 2 – Makkum 2  giet net troch
11.00: der wêze
12.00: fuotbalje
Ayanle, Kristian, Johan, Bauke, Jelte Pieter, Gerrit, Feite, Jan Simon, Harm-Jan, Sietse, Anne, Robert en Tjeerd

SDS 3 – Leeuwarder Zwaluwen  giet net troch
15.00: der wêze
16.00: fuotbalje
Eddy, Willem, Ids, Johan, Geert, Jentsje, Pieter, Stefan, Sjoerd, Thor, Jan, Bote, Ralph

SDS 4 – Olde Veste ’54  6 
13.15: der wêze
14.00: fuotbalje
Andries, Bram, Jelte, Steffen, Broer Jacob, Arjan, Sytse, Pytrik, Gerlof-Jan, Thomas, Bauke Jan, Eeltje, Wouter-Jan, Martijn, Doede S., Peter en Jelmer

Blija 2 – SDS 5
13.00: fuort
14.30: fuotbalje
Lieuwe vd B, Bertus, Harm-Auke, Rudy, Tjeerd, Pieter G., Christiaan, Hans, Ype, Pieter-L., Willem V., Jappie, Ronny, Wichard en Gert-Jan Hiemstra.