Weppers freed 29-11

SDS League: Boekelaar pakt wykpriis!
28 november 2013
Seleksjes 30-11
28 november 2013

Swart wyt
Wij wiene benijd hoe swart wyt Bogerman hjoed eaget. Dizze foto fan
Op ‘e Skille.nl jout oan dat de stimming der aardich ynsit.

Ek bakker Posthuma hat syn tompoeze assortimint oanpast.

Twitter
Sjoch foar mear foto’s en reaksjes foaral op
Twitter 

Efkes Balje
Ferline wike soarge Maarten de Jong der foar dat der wat te min Efkes Ballers wiene mar hjoed….wa soe hjoed keare kinne dat der om 19.30 Efkes Balle wurd?

Programma
It programma fan moarn kinne jim
hjir sjen. Wat opfalt is dat SDS A1 in ljochtwedstriid spilet om 16.30 oere, dat SDS  2 net trochgiet, dat SDS 4 net hoecht.

50 jier yn de lange hier

Moaie wurden op it spandoek dat hjoed yn Easterein hinget yn de tún fan Pier en Klaske Faber. Sij binne hjoed 50 jier troud. Fan herte lokwinske

Sinterklaas
Sinterklaas is fansels noch altiten gek op ús prachtige SDS-sokken. It sil moarn wol wer in gekkenboel wurde yn de kantine(klik hjir).

Harsens derby(1159)
Efkes yn de snie boartsje…….