Seleksjes 30-11

Weppers freed 29-11
28 november 2013
Utslaggen 30-11
29 november 2013

Nijland 1 – SDS 1
13.00 : der wêze
14.30 : fuotbalje
Skelte, Ewout, Wietse, Kristian, Jacob, Dirk, Wytze, Tjipke, Jelmer, Mark, Dirk Yde, Harm, Jaap, Sjoerd de V, Anne.
Flagger: Sjoerd van Beem

SDS 2- Zwaagwesteinde 2    g.n.t. 

SDS 3 – Overzwaluwen 3
13.00: der wêze
14.00: fuotbalje

Feite, Sytse H, Hendrik de J., Jan, Sjoerd R,  Ids, Geert, Hendrik E, Klaas Bouke, Broer Jacob, Pytrik, Pieter, Remon  

SDS 4  gjin programma

HJSC 3 – SDS 5 
11.05: Ronny en Jeroen der wêze
11.20: de oaren
12.30: fuotbalje

Bertus, Wichard, Harm Auke,Tjeerd, Gert Jan, Robert H, Jan Simon, Peter, Robert S, Ype, Pieter Lieuwe, Jappie, Ronny, Jeroen en Daan.

Aengwirden A 1 – SDS A1
15.15: der wêze
16.30: spylje

Jelle, Allert, Pieter, Pieter, Jurjen, Bauke, Lourens, Martijn, Wiebe, Pieter, Remon, Gerwin

SDS A2 – FVC A2
10.45 der wêze
11.45: spylje
Stephan Kok, Marco, Ruun, Wietse, Foeke, Jort, Douwe, Remon, Stefan, Jan Fokko, Bote, Jorrit.

Heeg/IJVC VR1 – SDS VR 1
13:00: der wêze
14:30: spylje

Amarins, Geeske, Jildou, Manon, Marije H, Mette, Neeltje, Sieta, Sietske, Susan, Tarina, Hester, Gerry Edou, Riemkje, Thessa en Marije V