Weppers freed 29-10

Oanslein
28 oktober 2010
Ut- en ferslaggen 30-10
29 oktober 2010

Utsteld
Der binne tal fan wedstriden fan SDS dy’t sneon net troch geane. Yn oerlis mei de fuotbalbûn wiene de wedstriden fan SDS 1, SDS 2 en Da2 al útsteld. Justerjûn  die bliken dat de belangstelling  om te fuotbaljen bij de senioren hiel lyts wie. Der koene krekt twa seniorenalvetallen beset wurde mei foldwaande spilers. Uteinlik bliuwt der ien oer oer, want Jubbegea 2 belle ôf om tsjin SDS 4 te baljen. Fan de senioren giet allinne SDS 6 troch.

SDS 6 – Leeuwarder Zwaluwen 9
15.30 : der wêze
16.00 : fuotbalje
Ids, Steffen, Gert Jan, Thomas, Jan, Bauke Jan, Johan, Martijn, Doede, Bram

SDS 5 wint
In delegaasje fan SDS 5 oanfuld mei oaren hat woansdeitejûn fuotballe tsjin Oudega 2. SDS 5 is in echte sneonsploech en it jout gelyk problemen at der troch de wike fuotballe wurde moat. Gelokkich binne der bij SDS wol spilers fan oare alvetallen dy’t der dan foar soargje dat sa’n wedstriid nei twa ôflassingen wol troch gean koe. Opmerklik wie ek noch dat dizze thúswedstriid fan SDS yn Aldegea spile waard. SDS wûn mei 7-1
Doelpunten Pieter Kamstra (2), Robert Sijbesma (2) Harm Auke Dijkstra (2) en Hendrik Engbrenghof

Sealtraine foar de jeugd
Yn de winter is der trainen foar de jeugd yn de sporthal. Jim kinne it skema fan de E en F pupillen
hjir sjen.
Ek is der in oersicht fan D, C, B en A teams.

 

Letter mooglik mear