Oanslein

Lette weppers
28 oktober 2010
Weppers freed 29-10
29 oktober 2010

Hommels is ferstoarn

Marco Brouwer

soan, broer en sweager fan ûs lieders
fan it 1ste , 2de   en  DA2 âlvetal.
Wy winskje de famylje in protte sterkte
ta om dit ferlies te dragen.

Bestjoer en leden
fan vv SDS, Easterein e.o.

 —————————————————————–

 

It falt hiel swier om ús drok te meitsjen om weppers, om programma’s, om seleksjes ensafuorthinne, at wij sjogge nei de swarte dagen dy’t de famylje Brouwer meimakket nei it ferstjerren fan harren Marco.

Wij sjogge op betink.nl syn bliere laits en wij kinne it net begripe.

Wij winskje de famylje Brouwer en oaren alle sterkte ta en hope dat se de krêft fine hjir mei om te gean.

Willem en Aant