Weppers freed 28-9

SDS League: Balletje Balletje pakt de kop!
27 september 2012
Seleksjes sneon
28 september 2012

SDS 5
It giet sneon net troch. De reden is krekt as al dy oare kearen. Net omdat it waar min is, net omdat Easterein in rot plak is, net omdat der om 16.30 oere fuotballe wurde moat, net omdat Sinterklaas oankomt, net omdat it fjild te wiet is, mar gewoan omdat der mar 6 man fan DWP fuotbalje woene op dizze sneon.
De Wite Peal kin ek wol op de swarte list.

Programma

It programma fan sneon sjocht der
sa út. Wat ús opfalt is de wedstriid om 10.30: SDS MC1 – SJO HJC MC 1. Dit liket wol in hiel kriptyske omskriuwing fan in tsjinstanner.

Seleksjes
De seleksjes binne arrivearre en wurdt goed 1 oere pleatst.

Efkes Balje
Jûn wer Efkes Balje om 19.30 oere?

Snein
Foar minsken die snein neat te dwaan ha: 15.00 oere kafee Noflik Easterein boekpresentaasje “De Keet fan Annawâld”. Dernei de blues…
Freddie

Jaske kwyt
Wa hat der in swart jekje fûn?
Der sitte hús- en autokaaien yn dy ’t ik graach werom hawwe wol.
Graach maile nei
info@vv-sds.nl.

Op de foto

8:30 SDS E1 direct na de wedstrijd
8:30 SDS E2 – direct na de wedstrijd
8:30 SDS F5 – direct na de wedstrijd
9:00
9:30 SDS F3 – 1/2 uur voor de wedstrijd
9:30 SDS F4 – 1/2 uur voor de wedstrijd
10:15
10:30 SDS MC1 – 1 uur voor de wedstrijd
11:45 Mochten er nog spelers van SDS 2of 3 zijn die nog niet op de foto staan kunnen die ook nog met shirt op de foto bij Douwe Durk Reitsma of Bauke de Boer
12:00
13:15 SDS D2 – 1 uur voor de wedstrijd
14:30 SDS 1- de ontbrekende foto’s voor wedstrijd
14:30 SDS 4 – 1 uur voor de wedstrijd
16:30 SDS 5 – 1 uur voor de wedstrijd
16:30 SDS VR2 – 1 uur voor de wedstrijd

Harsens derby(848)
As SDS 1 it sneon ek sa docht dan liket it net sa gek.