Seleksjes sneon

Weppers freed 28-9
28 september 2012
Ut- en ferslaggen sneon 29-9
28 september 2012

Nei in jûn drok oerlis fan lieders is dit út de hege hoed kommen.

SDS 1 – it Fean ’58 1
13.00: oanwêzich
14.30: fuotbalje
Skelte, Ewout, Feiko, Kristian, Erik, Jacob, Wytze, Jelmer, Dirk Yde, Harm, Redmar, Jaap, Jort, Ayanle,

Mulier 2 – SDS 2
13.00: der wêze
14.30: fuotbalje
Sjoerd vB, Jelte, Gerrit, Feite, Jan Simon, Hendrik, Sytse K,  Sytse H. Sjoerd R., Willem, Sjoerd, Bote, Jan Friso, Ruurd
Riders: Feite, Jan Simon, Marco, Jeroen

CVVO 3 – SDS 3
10.15: der wêze
12.00: fuotbalje
Arjen, Syb, Remon, Eddy, Ids, Hendrik E, Jentsje, Stefan, Jan, Ralph, Steffen, Pytrik Andries, Gerlof Jan, Jeroen W

SDS 4 – Lions 4
13.45: der wêze
14.30: fuotbalje
Gerrit K, Bram vB, Douwe, Erwin, Jelmer, Broer-Jacob, Arjan, Gert Jan, Jelle, Doede, Thomas, Eeltje, Peter, Bart, Johan G


SDS 5 – DWP 4
16.00: der wêze
16.30: fuotbalje
Jelte, Lieuwe B, Wichard, Harm A, Rudy, Tjeerd, Gert Jan Hi, Christiaan, Hans, Peter, Ype, Pieter L., Robertus