Weppers freed 24-8-2018

Weppers tongersdei 23-8-2018
23 augustus 2018
Weppers snein 26-8-2018
26 augustus 2018

SDS 1 oefent thús

Sneon om 14.30 komt twaddeklasser VVI 1 nei Easterein foar in oefenwedstriid tsjin SDS 1. De klup út Jiskenhuzen wurdt traind troch Dick Schuurmans, earder ek trainer bij SDS. De seleksje en it programma foar SDS 1 sjocht der moarn sa út:
13.00 aanwezig
13.15 bespreking
13.50 teamfoto📸
1 Jaap
2 Gerwin
3 Jacob-Klaas
4 Marco ©
5 Remco
6 Ewout
7 Frank
8 Wiebe
9 Habtamu
10 Erik
11 Lourens
12 Bauke
13 Jorrit
14 Watze
15 Yward
16 Steven
17 Hendrik
Corvee: Remco en Jorrit

Kantine iepen!

De kantine is moarntemiddei ‘gewoan’ iepen. Mochten der noch lju wêze dy ’t efter de bar wolle/kinne dan binne sy tige wolkom.

SDS 2 oefent op ‘e Lemmer

Wa’t sneon om 12.30 op ‘e Lemmer is, kin moai efkes sjen bij de oefenwedstriid CVVO 2 – SDS 2. De seleksje foar moarn sjocht der sa út:
Gertjan, Bote, Dirk, Hendrik, Inne, Jesse, Jort, Jildert, Wiebe, Feite, Pieter, Tjeerd, Anne en Lieuwe.
Om 11.00 oere fertrekke sy út Easterein.

JO19-1 tsjin JO17-1

De JO19-1 fan SDS sil moarn om 16.30 oere oefenje tsjin de JO17-1 fan SDS.

Traine yn ‘e tún

Bij Willemsoord hawwe se noch altiten grutte problemen om te trainen. De fjilden binne noch lang net te bespyljen. De foarsitter wist wol rie. Hij stelde syn tún beskikber.  At dat bij SDS ek nedich wêze soe, dan is it net útsletten dat de foarsitter kontakt opnimt mei de trainer fan Scharnegoutum om syn tún der ek bij te belûken. It doel stiet er dan al…..

Selectie SDS JO 11-1 bekend

De selectie is bekend en de trainers zijn bekend kortom het voetbal seizoen van de toppers van SDS JO 11-1 gaat bijna weer beginnen.
Ik presenteer u SDS JO 11-1. 2e Klasse

Herman Vinke
Geert jan Diever
Wytse Breeuwsma * Nieuw
Sander van Velzen * Nieuw
Noor van der Ende
Sander Vriesema * Nieuw
Wiebren Tamminga
Daniel Veenstra
Sibrand Stremler
Henk Jan Nijdam

Trainers:
Dennis Vinke
Harm Stremler
Lieuwe Vriesema

De eerste trainingen zijn.
Maandag 27 augustus 18.00 uur – 19.15 uur achter de sporthal
Woensdag 29 augustus 17.00 uur – 18.00 uur kunstgras

Hun eerste wedstrijd.
01-09-2018 SDS JO 11-1 – Makkum jo 11-1 aanvang 09.00 uur (beker)

Ook dit seizoen verwacht ik weer de vele supporters om ons aan te moedigen en dat extra steuntje in de rug te geven.
Groet,
V. Bommel

Provinsjale ranglist

Mjitte is witte en dat jildt ek foar VoetbalNoord. Sij hawwe in ranglist gearstald op basis fan prestaasjes fan de lêste 10 jier.  Provinsjaal stiet SDS op in beskieden 65ste plak, mar at de gemeente Littenseradiel noch bestien hie, stiene se dêr op in prachtich earste plakje.  Sjoch hjir

8 tsjin 8

JO 11 en JO 12 spylje it kommend seizoen 8 tsjin 8. De rigels hjirfoar kinne jim hjir sjen.