Weppers freed 24-12

Weppers woansdei 22-12
22 december 2010
Krystweppers
25 december 2010

SDS-frouljussealtoernoai
Op moandeitejûn 27 desimber
is der wer it jierlikse SDS-frouljussealtoernoai.
Dit begjint jûns om 19.00.   (18:30-22:30)
Dit toernoai is foar de froulju fan SDS DA1 en DA2. 
Wolst meidwaan? Stjoer dan sa gau mooglik efkes in mailtsje nei Janneke van den Elshout en Anna-Marijke Posthumus:
janneke_e@hotmail.com.
Hjoed is de lêste dei om je op te jaan.

SDS League
Moarn kinne jim hjir de einstân fan de earste helte fan de SDS League ferwachtsje.

Motivaasje
It is net hielendal nij dat djoerbetelle spilers gjin motifaasje mear hawwe om te trainen en te spyljen. Yn 1998 wie der hiel wat te dwaan om …..Frank en Ronald de Boer.
Sij hiene harren sinnen setten op Barcelona en koene gjin motifaasje mear opbringe om foar in hongerlean bij Ajax te trainen. De supporters fan Ajax hiene it doe efkes hielendal hân mei de twa jildwolven. Yn de Lc fan 1998 stie dit:


Dy Drente
Stiet er pear kear yn de basis yn Spanje dan krijt er wer praatsjes. Hjir
sprekt Royston Drente. Oan de reaksjes dêrûnder te sjen is net elkenien it mij him iens.

Harsens derby (362)
Dit is wêrom wy Messi folle leaver sjogge dan Cristiano Ronaldo. Messi falt nea: