Weppers freed 23-10

Seleksjes sneon 24-10
23 oktober 2015
Ut-en ferslaggen 24-10
24 oktober 2015

Flagje
Jacob-Klaas haitsma sil moarn flagje by SDS 1. Hy is noch altiten net fit genôch om te fuotbaljen, mar wol om te flagjen. Sjapoo!!

Treffer
De Treffer is klear! De Treffer leit no by de besoargers en as it meisit leit hy dit wykein noch by jim op de matte!

Lokwinske!
Tineke Kamstra en Marco Rijpkema hawwe fan ‘e wike in lyts poppe krigen. Lytse Danian! Fan herte lokwinske!

Dochs aardich dat hy ferneamd is nei de flagger fan SDS 3, Daan-Jan Boersma

Alderaardichst?
De Dútsers fuotbalje al better as ús en no krije se ek noch humor…….


Harsens derby (1613)
Wêrom makkelijk dwaan as it sa ek kin?