Seleksjes sneon 24-10

SDS League: "Bote"pakt wykpriis!
22 oktober 2015
Weppers freed 23-10
23 oktober 2015

Hjir de seleksjes foar sneon. It wie in hiel gepuzzel, want der binne noch al wat lju dy ’t neist fuotbalje ek graach op fakansje meie of blesseard binne.
It kin al wêze dat der noch wat feroaret foar moarn fansels……

Beker: Hardegarijp 1 – SDS 1
12.30: fuort
14.30: fuotbalje
Feiko, Grietzen, Bauke, Erik, Teun, Wiebe, Tjipke, Jort, Jaap, Sjoerd, Elger, Wietse en Habtamu. 
Flagger: Jacob-Klaas

SDS 2 – Mulier 2
13.30: der wêze
14.30: fuotbalje

Marten, Feite, Pieter K, Gerrit, Jurjen L, Stefan, Bote, Allert, Tjeerd, Ralph, Jesse, Pieter W, Willem en Remon.
Flagger: Klaas de Haan

SDS 3 – Balk 3
 
11.45 der wêze
12.30 fuotbalje

Wichard, Harm A, Tjeerd, Gert Jan, Jan Simon, Henk, Johan, Hans, Robert, Klaas, Broer-Jacob, Arjan en Eeltje.
Flagger: de hear Boersma

SDS 4 is frij!

B1 selectie:
Luuk, Niels, Krist, Bote, Jesse, Wytse, Wierd, Nykele, Steven, Wesley, Jurjen, Jan, Robin.

Spelen 10.45 aanwezig 9.45

B2 selectie:

Kees B1,  Rutger, Tjalling, Solomon, Grietzen, Rients, Hedzer, Jack, aangevuld met spelers vanuit C1.

Spelen om 9.00 uur. Aanwezig 8.30

Leider Sjaak. Shirts wassen? Grensrechter Eddy?

Net
Skelte: Bulgarije
Ewout: lêst? 
Jacob-Klaas: ljisk
Hendrik de Jong: blesseard 
Jelmer: op oefening
Dirk-Yde: Tenerife
Harm: read
Pieter de V: siik
Sjoerd v B: lêst ûnder de foet
Hendrik E: Spa
Jurjen E: wurkje
Sjoerd R: hamstring
Jentsje: België
Stephan: rêstich oan
Ids: op ‘e taksi
Rudy: gear oer de SDS League
Auke: wykein
Christiaan: wat oars
Gerlof Jan: noch altiten neigeniete fan Poalen
Peter: knibbel
Ype: te winkeljen
Pieter-Lieuwe: hakselje
Jeroen: sjoch Ronny
Ronny: sjoch Jeroen
Ids: de Boer op