Weppers freed 21-3

Seleksjes 22-3
20 maart 2014
Ut- en ferslaggen 22-3
22 maart 2014

Nij boerd

Sûnt koart pronkt der in opfallend reklameboerd bij it haadfjild fan SDS. De stipers fan dit boerd binne 13 sc Heerenveen supporters: Lolke Bouma, Siebren Wijnia, Joke Velzen (Tjibbe), Piet Kempe, Philippus Hingst, Pieter Kamstra, Pier Faber, Baukje de Jong, Wilma Sjaarda, Jelte P. Dijkstra, Hendrik Kuiper, Ids de Boer en Bauke de Boer.

SDS fans fan it eerste ûre 
Sneon hat froulju 1 in derby. Se moatte nei Tsjom te spyljen .
We geane tsien ûre fuort en moatte álve ûre los.
In wedstriid wer ik nei útsjoch want ferline jier ha we fan se wûn en dat hat hun tige min smakke. Se tochten us wol op te roljen mar wij ha doe een skitterende striid levere en terjochte wûn . dus gean der mar fan út dar sij revanche nimme wolle. 
Spylsters die mei gean binne ; agnes, amarins, geeske, marije, marije, thessa, tarina, sietske, sieta, manon, neeltje, jildou, hester en gerry edou 
the lieder pv

Efkes Balje
Freedtejûn om 19.30 is der wer Efkes Baljen. Twa wike lyn 8, ferline wike 10 dus miskien no wol 12 meidoggers?

Programma
It programma fan sneon sjocht der
sa út

Skiedsrjochters

09:00 SDS D4 – Makkum D2 Hylkema, Remco
09:00 SDS E2 – RES E1 Heerma, Inne
09:00 SDS MC2 – Frisia MC2 Albada, Friso
10:10 SDS F4 – Mulier F2 Arnout Meijer
10:25 SDS F3G – RES F3 Boschma, Epke
12:00 SDS D2 – FVC D2 Schaar, Hans vd
13:00 SDS 5 – NOK 4 Sipke Hiemstra
13:25 SDS MC1 –  Berlikum MC1 Jan Bouke Bouma
15:00 SDS A2 – Friesland A1 Pol, Tjerk van der
15:00 SDS 4 – Franeker SC 3 Auke Eringa

Alderaardichst
Wy fûnen op ynternet noch in âld-proefwurk fan Floris Hiemstra:
fashion2

Harsens derby(1234)
Toet, toet!