Weppers freed 19.00

Weppers tongersdei 21.00
4 februari 2010
Utslaggen 6-2
5 februari 2010

SDS League
Doch ek mei oan de SDS League. Jim kinne it ynskriuwformulier
hjir fine en graach ynleverje foar moarn 19.00.

Klaverjasse

It klaverjassen giet sneon troch, meie wij oannimme. Want it fuotbal is ommers ôflast, op in inkele oefenwedstriid nei. Om 13.45 melde yn de kantine en fanôf 14.00 oere klaverjasse.

Oefenje (1)
SDS 1 sil sneon foar de safolste kear besykje in oefenwedstriid te spyljen. Tsjalbert is it plak fan hanneljen en 12.15 begjint dêr de wedstriid tsjin Delfstrahuizen. Fertrekke om 11.00 oere:
Dick giet rjochtstreeks, Dooitze ek??
Anne Brouwer en René Zijlstra
Jaap, Arjan, Erik, Jacob Klaas, Ewout , Feiko, Harm, Mark, Feite, Tsjipke, Dirk Yde, Tsjalling, Jelmer en Skelte.
Mei it twadde geane mei: Marten, Hendrik, Anne en Redmer.
Groetnis
Dick


Oefenje (2)
SDS 2 oefent moarn, 6-2, om 19.00 oere op keunstgers bij ONT. 17.30 fuort.
Tsjinstanner is noch net bekend, letter mear.
Klaas
Hjir de seleksje:
Marten, Dennis, Wichard, Jan-Simon, Hendrik, Anne, Redmer, Gerrit, Jildert, Sytze, Hjalmar, Freek, Durk en Jelte Pieter.
Groeten,
Jeroen

Oefenje (3)
SDS 3 hat in tsjinstanner regele yn Snits. ONS 3 sil om 12.30 oere de tsjinstanner wêze at it fjild it talit. Fertrek 11.30. De seleksje sjocht der sa út:
Sjoerd van Beem, Remco Bervoets, Geart D, Jentsje, Pieter, Stefan, Sjoerd R, Jan S, Bote, Gerlof Obadja,
Ronny en Jeroeny, Ralph en Sybren en Eeltsje, Harm-Jan, Bauke en Willem.

Groeten,
Jan

Oefenje (5)
Ek SDS 5 hat in oefenwedstriid regele foar sneon. Om 14.00 sille se oantrede yn Nijlân tsjin Nijlân 4. Sa’t de omstannichheden no binne (freed) kin it wurde. At it net troch gean kin yn Nijlân dat wurdt der om 16.30 oere fuotballe yn Boalsert op it keunstgers dêr.

Skuon

Gisteren kon het 3de weer eens ballen in de sporthal. Er werd zeer zwaar getraind! Dat was ook te zien aan de schoenen van Ronny. Die het al begaven onder de warming up. 
Groeten Gerlof.


Bitterballen
Moarn by SC Heerenveen hooplik 3 punten en yn elts gefal bitterballen ………(klik hjir).

Harsens derby (130)

Ek yn Iran moat je de kop derby hâlde as spits as je allinnich foar de keeper steane wylst dy blesseard rekke is: