Weppers freed 15-3-2019

Weppers tongersdei 14-3-2019
14 maart 2019
Sneon 16-3-2019
15 maart 2019

Wiet

Wij hawwe it gefoel dat er dit wykein wolris wat wedstriden in “gnt”stimpel krije kinne. Net fanwege te min spilers, sa as ferline wike, mar fanwege it wiete waar. Keunstgersfjilden sille dit wykein wer yn it foardiel wêze.

Seleksjes

Hjirûnder de seleksjes foar moarn sa as it no liket. It kin noch wol 1000x oars…….

Scharnegoutum 1 – SDS 1

SDS 1 wie de earste ploech dit seizoen dy’t in puntsje pakte fan de suksesploech fan Remco Bervoets.  De Scharnegoutumers steane der noch altyd goed foar yn de kompetysje. Opfallend is dat beide ploegen 5 kear ferlern ha en dat wylst Scharnegoutum 12 punten mear hat.  It mei dan ek dúdlik wêze dat SDS 1 yn dizze klasse de kampioen fan de gelikense spullen is en dat de gasthearen mar ien kear gelyk spylen en dat wie tsjin ,,,,,,SDS 1.
SDS 1 sil mei dizze seleksje nei Skearnegoutum:
1 Jaap
2 Bauke
3 Jacob-Klaas
4 Marco©
5 Frank
6 Wierd
7 Habtamu
8 Matthijs
9 Lourens
10 Hendrik
11 Wiebe
12 Gerwin
13 Jorrit
14 Yward
15 Jelmer
16 Gertjan

SDS 2 – vv Heeg 2

Op it keunstgers yn Easterein sil dizze wedstriid wol trochgean. SDS 2 ûntfangt vv Heeg 2. Om 14.30 oere begjint it. Dizze seleksje fertrekt om 13.30 oere:
Marten, Arjen, Anne, Dirk, Feite, Inne, Jesse, Jort, Jurjen, Lieuwe, Niels, Sjoerd en Tjeerd.

VVI 3 – SDS 3 g.n.t.

SDS 3 moast nei Jidskenhuzen. Dêr gie ferline wike de wedstriid fan VVI 2 tsjin SDS 2 net troch fanwege in wiet fjild. Benijd at it dizze wike wat droege hat.  Om 12.45 oere soe it los gean moatte as it goed is, mar SDS 3 hat dizze kear te min spilers troch blessures, wurk enfh. Swier bale dus….. Miskien is it foar it fjild yn Jidskenhúzen al better……..

SDS 4 – vv Heeg 3

Fjild 2 yn Easterein is in gersfjild. Dat soe it toaniel wêze moatte foar de wedstriid SDS 4 – vv Heeg 3. Benijd at dat wol trochgean kin.
[12-3 14:15] Eeltje Postma: Hoi, aankomende zaterdag spelen we thuis tegen Heeg3. We spelen om 14.30 en sammelje om 13.45. Wie is er bij?
[12-3 14:26] Arjan Hallama: Aanwezig
[12-3 14:29] Steffen Jokertje: Aan
[12-3 14:31] Klaas Bouke SDS: Aan ovb
[12-3 14:35] Allert Turksma: Aan
[12-3 14:35] Johan wtd: Aa
[12-3 14:35] Johannes Abma: Aan
[12-3 16:53] Gert jan hessels: Aanwezig Eeltje
[12-3 20:35] Andries trekheak: Aanw
[13-3 10:50] Sytse hibma: Aanwezig
[14-3 13:05] Eeltje Postma: Aanwezig
[14-3 14:09] Haye Jan de Boer: Aanwezig
[14-3 14:23] Steffen Jokertje: Aan uiteraard
[14-3 14:31] Peter Stuiver: Aanwezig
[14-3 14:40] Jelmer Brouwer: Aanwezig
Igor

SDS VR1 – AVC VR 1

Op it keunstgers yn Easterein sil dizze wedstriid wol trochgean sneon. Om 12.15 oere begjint it mei dizze seleksje dy’t om 11.00 oere yn de boks ferwachte wurdt: Marjo, Elske, Janieke, Alissa, Gerry, Sieta, Marije, Femke, Seriette, Richtsje, Jeska, Kirsten, Ilse en noch ien fan de MO17.

SDS MO15-1 nei Flylân

Foar SDS MO15-1 sit er in boatreiske yn dit wykein. Sij Moatte tsjin VSV ’31 en dy komme fan Flylân.

Harsens derby (2114)

Ho……..